Dolina Bzury

Czes豉w υpuski.
Ziemia. Zeszyt monograficzny 這wicki.
Warszawa 1913. Rok 4. Nr 15 i 16.


Ks. υwickie le篡 ca趾owicie w dolinie rzeki Bzury i jej dop造wów. Zajmuje obszar na przestrzeni mi璠zy Sochaczewem, Kutnem, Brzezinami i Raw. Wi瘯sza cz Ksi瘰twa le篡 w bardzo szerokiej typowej dolinie glacyalnej, rodkiem której p造nie Bzura. Zw豉szcza w okolicy υwicza, na wschód od miasta, szeroko tej doliny jest wyj靖kowa, poniewa spotykaj si tutaj 2 takie olbrzymie doliny lodowcowe: Warszawsko-Berli雟ka, z której korzysta dzisiaj Bzura i Ner, i druga dolina podobna, ci鉚n鉍a si od W這c豉wka ku Warszawie, wzd逝 lewego brzegu Wis造. Jedynie cz po逝dniowa Ks. υwickiego, Skierniewickie, le篡 na wy篡nie, w której dolina lodowcowa zosta豉 wyryta. Stosunki te uzmys豉wia przekrój poni瞠j podany (fig. 1).

Przekrój wzd逝 po逝dnika 10° 21' od Pu趾owa 8 klm. na wschód od υwicza. Stosunek skali pionowej do skali poziomej 1:40. Rys. Cz. υpuski.

Krajobraz czci nizinnej i wy篡nnej Ksi瘰twa jest zupe軟ie odmienny. Cz nizinna przedstawia doskona章 równin, stopniowo i niepostrze瞠nie dla oka wznosz鉍 si ku kraw璠ziom doliny lodowcowej, od 85 metrów n. p. Ba速yku (υwicz w dolinie Bzury) do 128 (pod Skierniewicami); ku pó軟ocy poziom wznosi si o wiele s豉biej ni ku po逝dniowi. rodkowa cz tej kotliny zaj皻a jest przez w豉ciw dolin rzeki Bzury, szerok 2 do 3 kilometrów i b這tnist (moczary, torfowiska, 章ki). Wi瘯sza cz niziny le篡 na poziomach od 85 do 105 metrów n. p. Ba速yku i tworzy równin aluwialn, równ jak stó. Dopiero bli瞠j ku brzegom doliny lodowcowej, na poziomach od 105 do 128 metrów n. p. Ba速yku, krajobraz równinowy urozmaicaj wydmy piaszczyste, najczciej zalesione, niekiedy za stanowi鉍e rozsypisko piasków ruchomych (pustynia Nieborowska). Jest to taras wydmowy doliny lodowcowej. Wi瘯sze tereny wydmowe spotykamy: na pó軟oc od linii kolejowej 砰rardów—Skierniewice, w dolinie Rawki; w gminie Bielawy, po prawej i po lewej stronie doliny Mrogi, równie zalesione. Na stronie pó軟ocnej doliny Bzury tereny wydmowe wyst瘼uj ko這 砰chlina, tudzie w Z豉kowie Borowym, w dolinie dop造wu Bzury, S逝dwi, i w innych. W jednem tylko miejscu po prawej stronie doliny Bzury spotykamy grup wzgórz piaszczystych, a raczej piaszczysto-篤irowych, ale nie wydmowych, wyj靖kowo wysokich, bo wznosz鉍ych si ko這 60 metrów nad poziom niziny w tem miejscu (106 m. n. p. Ba速yku). S to wzgórza Domaniewskie, b璠鉍e czci wy篡ny Skierniewickiej, odci皻 przez dzia豉nie erozyjne dop造wów Bzury. Grupa wzgórz Domaniewskich stanowi elips o d逝goci ko這 4 wiorst i szerokoci ko這 2 wiorst. 

Zupe軟ie jest odmienna posta morfologiczna wy篡ny Skierniewickiej, której cz, wchodz鉍a w sk豉d ks. υwickiego, stanowi mniej wi璚ej trójk靖 mi璠zy Skierniewicami, Brzezinami i Bia章. Podczas gdy w okolicy υwicza mamy monotonn nizin aluwialn, tutaj spotykamy si z wy篡n lodowcow o krajobrazie bardzo urozmaiconym. Wyniesienie wy篡ny w granicach Ksi瘰twa waha si od 160 do 180 metrów n. p. Ba速yku. Od niziny υwickiej wy篡n oddziela jakby próg wysokoci przesz這 30-metrowej. Powierzchnia wy篡ny usiana jest 豉鎍uchami wzgórz piaszczysto-篤irowych, jak np. w okolicy Makowa, i przer積i皻a licznemi dolinami, bardzo g喚bokiemi, jakby jarowemi, o stromych brzegach, o przebiegu ogólnym z po逝dniowego-zachodu na pó軟ocny-wschód. Doliny te s bardzo charakterystyczne: przypominaj te rynny lodowcowe, w których mieszcz si jeziora kujawskie, ale po jeziorach pozosta造 lady tylko, zaj皻e przez torfowiska. 

Wogóle hydrografia czci nizinnej Ks. υwickiego jest zupe軟ie odmienna od czci wy篡nnej. Cz nizinna, mimo 瞠 otrzymuje najmniejsz mo瞠 ilo opadów na ziemiach polskich (poni瞠j 500 mm. rocznie), posiada nadmiar wilgoci w glebie, poniewa dolina le篡 na glinach nieprzepuszczalnych i poziom wody gruntowej wsz璠zie le篡 p造tko. W miejscach, gdzie poziom wody gruntowej przecina si z powierzchni topograficzn, mamy jeziora wody gruntowej, Rydwan i Okr皻. Doliny rzek s bardzo szerokie, podmok貫, o 豉godnych zboczach i bardzo ma造m spadku. Dop造wy Bzury p造n mniej wi璚ej równolegle z pó軟ocy na po逝dnie lub odwrotnie, kieruj鉍 si ku Bzurze. Dop造wów tych jest bardzo du穎, ale s niewielkie. Najwa積iejsze s: z prawej strony — Mroga, Skierniówka i Rawka, z lewej — Ochnia i S逝dwia. Poza tem jednak jest du穎 pomniejszych, cz瘰to uj皻ych w rowy dla 豉twiejszego odprowadzenia wody z dolin szerokich i zabagnionych wskutek bardzo ma貫go spadku. Sama Bzura jest równie dla tych powodów uregulowana na przestrzeni 璚zyca — υwicz, t. j. uj皻a w kana w celu osuszenia do pewnego stopnia bagnistej doliny. 

Hydrografia czci wy篡nnej Ksi瘰twa jest zupe軟ie inna. Doliny s wg喚bione, spadki wi瘯sze, kierunek dolin prostopad造 do poprzedniego. Doliny o kierunku N-S dop造wów Bzury, wkraczaj鉍 na terytoryum wy篡ny Skierniewickiej, szybko zmieniaj swój kierunek na prostopad造. Za przyk豉d s逝篡 mog biegi górne Rawki, Skierniówki i Zwierzy鎍a. Wogóle, odwodnienie wy篡ny odbywa si ku wschodowi z pewnem odchyleniem ku pó軟ocy. 

Stosunki geologiczne uzmys豉wia przekrój schematyczny. Na wy篡nie spotykamy 2 warstwy glin lodowcowych z g豉zami narzutowymi (moreny: górna i dolna), rozdzielone grub warstw piasków mi璠zylodowcowych. Jeszcze ni瞠j le篡 znacznej gruboci (100 metrów) pok豉d ci篹kich iów pstrych mioce雟kich. Warstwa tych iów wyklinia si ku po逝dniowi tak, 瞠 w Skierniewicach pod glinami lodowcowemi wyst瘼uj utwory kredowe. Na powierzchni glina lodowcowa, przykrywaj鉍a pagórki, zosta豉 rozmyta — i dlatego wzgórza przewa積ie s 篤irowate. 

Przekrój schematyczny przez nizin υwick i wy篡n Skierniewick. Rys. Cz. υpuski.

W kompleksie tym zosta豉 wyryta dolina lodowcowa, stanowi鉍a cz nizinn Ksi瘰twa. Przer積窸a si przez górn glin lodowcow, przez piaski, i le篡 bezporednio na dolnej glinie lodowcowej. Dno doliny wys豉ne jest piaskami aluwialnymi.  Wiercenie w υwiczu wykaza這 obecno gliny lodowcowej ju na g喚bokoci 2 metrów; na g喚bokoci 50 metrów rozpoczyna si kompleks pstrych iów mioce雟kich, oddzielony od poprzedniej warstw 篤irów. Dalej ku pó軟ocy pok豉d gliny lodowcowej na dnie doliny staje si coraz cie雟zy i w okolicy I這wa, naprzyk豉d, pok豉dy mioce雟kie wyst瘼uj na powierzchni. 

Z wyst瘼owaniem ró積ych warstw na powierzchni zwi頊any jest rodzaj i wyst瘼owanie gleb w Ks. υwickiem. Na wy篡nie, na glinie lodowcowej przewa瘸j bielice, gleby z mia逝 krzemionkowego, le蕨ce na glinie, z której powsta造, zdaniem S. Miklaszewskiego, przez wietrzenie i rozmycie. Na nizinie spotykamy: na poziomach wy窺zych, na t. zw. tarasie wydmowym doliny lodowcowej — gleby piaszczyste. Ni瞠j wyst瘼uj „czarne ziemie" bagienne lub pobagienne, czyli gleby na aluwiach piaszczystych, zawieraj鉍e du蕨 domieszk czarnej próchnicy. Na oko — podobne do w豉ciwego czarnoziemu, s od niego o wiele mniej urodzajne, z powodu kwasowoci próchnicy. Czarne ziemie podmok貫 nosz nazw „cepuchu"; wreszcie w tych miejscach, gdzie wyst瘼uj i造 zwi瞛貫, mamy ci篹kie gleby ilaste. 

Niegdy ks. υwickie by這 w ca這ci pokryte lasami, a υwicz by rezydency myliwsk. Obecnie lasy zosta造 wytrzebione, zachowa造 si tylko ich resztki na glebach piaszczystych, na tarasie wydmowym doliny. Najwi瘯sze przestrzenie zalesione spotykamy w okolicy Skierniewic (du瞠 lasy rz鉅owe), tudzie w pó軟ocno-zachodniej czci Ksi瘰twa (Bielawy, Sobota). Dzi瘯i starannej ochronie, zwierzostan lasów skierniewickich stoi na bardzo wysokim poziomie. 
Strona gówna           Spis treci             Dalej>>