Księżacy (Łowiczanie)

Aniela Chmielińska.
Bliblioteczka geograficzna "Orbis". Serja III. Tom 9.
Kraków 1925. Nakładem Księgarni Geograficznej "Orbis" Kraków-Dębniki


"Jest-że człowiek jaki z duszą tak umarłą,
By mu się nigdy z piersi nie wydarło,
Słowo: to własny, to mój kraj rodzinny".

 

Przyjaciołom - współpracownikom z Łowickiego i Skierniewickiego pracę tą poświęcam. Z głębi dusz Ich wyszłe myśli niechaj do Nich wracają, może choć w dobrej mierze przyczynią sią do zwiększenia pracowników oświatowych.

Aniela Chmielińska


Spis rzeczy

Słowo wstępne
I. Kraj
II. Z przeszłości Łowicza i Księstwa Łowickiego
III. Ziemia i jej podział
             O lasach Księstwa Łowickiego i powiatów, zamieszkanych przez Księżaków
IV. Zaludnienie
V. Lud
            Kobieta
            Dziecko
            Młodzież
VI. Siedziby
VII. Ubranie
VIII. Zdobnictwo
IX. Rzut oka na rolnictwo
            Zbiory ważniejszych ziemiopłodów
            Zasiewy i zbiory 1921-22 r.
            Ilość budynków mieszkalnych, ludności oraz inwentarza w 1921 r.
X. Przemysł ludowy i rzemiosła
XI. Zwyczaje rodzinne
            Chrzciny
            Wesele
            Pogrzeb
XII. Zwyczaje doroczne
XIII. Stan oświaty
            Stan szkolnictwa powszechnego w powiecie łowickim
XIV. Wiara
XV. Jak to na Księstwie
            Jeden dzień w czasie żniwa
            Kele lnu robota


Strona główna