Księżacy (Łowiczanie)

Aniela Chmielińska.
Bliblioteczka geograficzna "Orbis". Serja III. Tom 9.
Kraków 1925. Nakładem Księgarni Geograficznej "Orbis" Kraków-Dębniki

IX. Rzut oka na rolnictwo.

Powiat łowicki ma 208.448 mórg przestrzeni; w 1921 roku do większych właścicieli należało 39.436 mrg., do mniejszych właścicieli 165.229 mrg.; a zatem większa własność wynosiła niespełna 1/5 obszaru i przeto wytwórczość rolna pow. łowickiego zależy przedewszystkiem od produkcji drobnej własności. Przed wojną pisano o Księżakach, że są wzorowymi rolnikami. Słownik Geograficzny podaje: "Włościanie łowiccy, ciesząc się zdawna większą niezależnością niż pańszczyźniani rolnicy wsi szlacheckich, doszli do wyższego stopnia kultury rolniczej". Dr. Ignacy Baranowski pisał w 1913 r. w zeszycie monograficznym "Ziemi": "Włościanie łowiccy stopniowo wyrabiać się zaczęli na wyborowych gospodarzy, mogących służyć za wzór dla całego kraju". Zniesienie pańszczyzny, oczynszowanie i wydzielenie w 1838 r. na każdą osadę po włóce ziemi, prócz łąk i pastwisk, przyczyniło się w dużym stopniu do podniesienia gospodarstw włościańskich na Księstwie.

Wnętrze izby Pawlinów w Retkach, pow. łowicki.

W 1847 r. uruchomiono cukrownię; był to bodziec do zwiększenia hodowli okopowych.

Pierwsze w b. Królestwie Polskiem wystawy rolnicze, urządzane w Łowiczu w 1858 i 1859 r., w których przyjęli liczny udział drobni rolnicy okoliczni, nie pozostały bez wpływu na wprowadzenie postępowych urządzeń w gospodarstwie rolnem.

Księżacy, przy swej pracowitości, czynili coraz większe ulepszenia w gospodarstwie; konie księżackie stały się głośne w kraju. Tłumne jarmarki ułatwiały wszelkiej produkcji zbyt dogodny.

Do podniesienia wydajności pracy przyczyniło się nadewszystko Okręgowe T-wo Rolnicze w Łowiczu pod przewodnictwem Władysława Grabskiego. Towarzystwo posiadało w 1911 r. dziewięć Kółek, liczba członków wynosiła 330. Kółka działały sprężyście i prowadziły do postępu.

Czy ziemia łowicka produkuje więcej płodów rolnych, niż inne okolice kraju? Zajrzyjmy do danych statystycznych, które niewątpliwie podają istotny stan rzeczy. (Patrz również tabl. na str. 76).

Zbiory pięciu ważniejszych ziemiopłodów z ha w q, rok 1920-21.

 

 

Pszenica

Żyto

Jęczmień

Owies

Ziemniaki

Zbiór z ha

Pow. łowicki

11,2

11,2

11,1

11,0

05,0

Pow. kutnoski

13,4

12,8

13,9

11,3

05,7

wojew. poznańskie

17,0

15,4

14,8

13,0

80,0


Wojna wszechświatowa, dając się bardzo we znaki mieszkańcom Księstwa Łowickiego, wywarła wpływ ujemny na dalszy rozwój gospodarstw małorolnych. Odbił się również ujemnie brak szkół rolniczych w powiecie; wprawdzie szkoły te były w pobliżu (Mieczysławów i Mirosławice pod Kutnem), jednakże Księżak, jak wiadomo, niechętnie oddala się od terenu swego zamieszkania i zawsze jest w obawie, że zdała od niego "zepsują mu dziecko". To też ze szkół rolniczych w bardzo słabym stopniu korzystała młodzież księżacka.

W 1918 r. powstała w Arkadji, następnie w Łowiczu szkoła gospodarstwa wiejskiego z kursem 5-miesięcznym; z nauki korzystało 25 młodzieńców, wykazując duże zdolności i chęci do nauki. Uczniowie utrzymywali stały kontakt z rodzicami, w soboty udawali się do swych domów i przywozili produkty spożywcze które wydzielali kucharce.

Zasiewy i zbiory 1921-22 r. *)

Powierzchnia zasiana i ogólny zbiór.

Powiat

 

Pszenica

 

Żyto

 

Ziemniaki

 

Owies

 

Jęczmień

 

ha

q

ha

q

ha

q

ha

q

ha

q

łowicki

4277

41210

24405

183326

10530

1467630

12825

138510

3830

35586

skierniewicki

2185

22268

20976

164758

8539

1426338

8854

95623

3041

29187


Ha = 1,73 morgi; q = 100 kilogramów.

*) Opracował Edward Szturm de Sztrem. Miesięczn. Statyst. 1923 r. T. VI zesz. 2.

W tymże czasie Okręgowe Two Rolnicze w Łowiczu z prezesem St. Grabińskim a sekretarzem Cz. Wasiewiczem na czele przejawiało żywotną działalność. Siedmdziesiąt kilka Kółek Rolniczych liczyło od 40 do 300 członków. W 1920 roku nastąpił rozłam w T-wie Rolniczem, szkoła przestała istnieć, Kółka upadły, z prawdziwą stratą dla kółkowiczów. Wspomnę choćby tylko o Kółku w Głuchowie (powiat skierniewicki), przy które m powstał cały szereg zrzeszeń spółdzielczych, praca upadła jednak z powodu walk partyjnych.

Ciężkie warunki ekonomiczne i spadek waluty nie sprzyjały powstawaniu nanowo Kółek Rolniczych, zwłaszcza wobec braku wytrwałych organizatorów. Do chwili obecnej tak Kółka C. T. R. jak i C. Z. K. R. nie wykazują żywotności. Do konkursu wzorowych rolników, ogłoszonego w 1922 r. przez Wydział Organizacji Gospodarstw C. T. R., stanął jeden tylko gospodarz Jan Urbanek ze wsi Bochenia, którego gospodarstwo zaliczone zostało do najlepszych. Na kursy jednodniowe, urządzone przez O. T. Rolnicze, przybyło zaledwo dziesięciu gospodarzy, a w wystawie rolniczej w 1923 r. gospodarze przyjęli bardzo nieliczny udział w działach rolniczym i hodowlanym.

Do niedawna wszystko zboże zakupywali żydzi, producenci byli w zupełnej od nich zależności. Jako objaw dużego znaczenia podkreślić trzeba prowadzone przez włościan handlowe spółki zbożowe w Łowiczu i Skierniewicach.

Ksieżacy ujawnili podczas wojny duże zdolności w lokowaniu kapitału i w obrotach pieniądzmi. Zarobione pieniądze umieszczali nadewszystko w inwentarzu żywym i martwym. Sprawą pierwszorzędnej wagi jest nowo powstała w Łowickiem Szkoła Rolnicza; niewątpliwie Ksieżacy będą skwapliwie korzystali z tej szkoły, zrozumiawszy, żć rolnictwo musi opierać się na podstawach naukowych.

Powiat łowicki posiada 9082 ha nieużytków i duże przestrzenie gruntów piaszczystych, a ziemie szczerkowe wymagają wydrenowania; ileż umiejętnej pracy wykonać muszą rolnicy, aby podniosła się produkcja rolna.

Ilość budynków mieszkalnych, ludności oraz inwentarza w powiatach łowickim i skierniewickim w 1921 r.

Powiaty

Budynki mieszkalne

Ludność ogółem

Inwentarz

konie

bydło rogate

owce

trzoda

łowicki

13616

94486

151652

39220

6271

16169

skierniewicki

7892

63471

80162

19463

3354

11659Strona główna           Spis treści           <<Wstecz           Dalej>>