Księżacy (Łowiczanie)

Aniela Chmielińska.
Bliblioteczka geograficzna "Orbis". Serja III. Tom 9.
Kraków 1925. Nakładem Księgarni Geograficznej "Orbis" Kraków-Dębniki

I. Kraj.

Księstwo Łowickie, zamieszkane przez Księżaków, leżące w kierunku zachodnim od Warszawy, zajmuje przestrzeń Mazowsza między Sochaczewem, Kutnem, Brzezinami i Rawą. Na przestrzeni tej płynie rzeka Bzura z licznemi, drobnemi dopływami. Rzeki te tworzą z powodu małego spadku obszerne moczary, torfowiska, łąki. Większa część Księstwa, zwłaszcza w okolicy Łowicza, leży w bardzo szerokiej dolinie. Krajobraz nizinny urozmaicają wydmy piaszczyste, częściowo zalesione, niekiedy tworzące obszary piasków ruchomych, występujące zwłaszcza koło Nieborowa, stąd zwane pustynią Nieborowską. Część nizinna mimo, że otrzymuje małą ilość opadów (poniżej 500 mm rocznie), posiada nadmiar wilgoci w ziemi, ponieważ dolina leży na glinach nieprzepuszczalnych i poziom wody gruntowej znajduje się płytko. Jeziora Rydwan i Okręt mają wodę gruntową. Podczas gdy w okolicach Łowicza widzimy krajobraz monotonny, to w kierunku południowym, koło Skierniewic spotykamy wyżynę bardzo urozmaiconą; są tu wzgórza piaszczysto-żwirowe, przerżnięte głębokiemi dolinami o stromych brzegach; wyniesienie wyżyny waha się od 160 do 180 m nad poziom Bałtyku.

Na wyżynie spotykamy dwie warstwy glin lodowcowych z głazami narzutowemi, a w Skierniewicach pod glinami lodowcowemi leżą pokłady kredowe.

Z występowaniem różnych warstw na powierzchni związany jest rodzaj gleb.

Gleby Księstwa Łowickiego są, naogół biorąc, lżejsze od przeciętnych gleb naszych, nietyle jakościowo, jak głównie ilościowo, wobec przewagi gleb gruboziarnistych. Oczywiście zgodnie z warunkami klimatycznemi wszystkie gleby noszą na sobie mniej lub więcej piętno zbielicowania. Poza piaskami wydmowemi Ks. Łowickiego mamy cały szereg piasków, stanowiących jak gdyby obramienie lodowcowej doliny Bzury. Są to bądź typowe piaski wydmowe, przeważnie ustalone, począwszy od piasków suchych, czasem żwirkowatych słabych piasków, zaledwo żytnio-kartoflanych, do niezłych lub dobrych, średnio-wilgotnych szczerków lekkich i zimnych, wadliwych piasków podmokłych.

Ku północy, a jeszcze bardziej ku północo-wschodowi, z przyczyny płytko podścielającego iłu małoprzepuszczalnego, piaski podmokłe przechodzą w typ szczerków mocnych naiłowych. Szczerki mocne tego typu należą do dobrych gleb, nawet buraczanych, o ile są wydrenowane. One to wraz z tak zwanemi czarnoziemami bagiennemi, właściwiej czarnemi ziemiami, stały się podstawą rozwoju okolicznego przemysłu cukrowniczego. Na wyżynie, na glinie lodowcowej, przeważają bielice, gleby z miału krzemionkowego, leżące na glinie, z której powstały przez wietrzenie i rozmycie *).

*) O glebach Ks Łowickiego napisał specjalnie rozprawkę do pracy niniejszej prof. Sławomir Miklaszewski; z powodu popularnego charakteru książki nie mogłam niestety podać w całości materjału ściśle naukowego. - Oto prace prof. Miklaszewskiego z tej dziedziny: "Gleby ziem polskich", Warszawa r. 1912; "Czarnoziem czyli czarna ziemia Sochaczewska", Spr. Tow. Nauk., Warszawa, r. 1910, zesz. 9; "Typ gleby pola doświadczalnego w Mysłakowie pod Łowiczem", Spr. Tow. Nauk., Warszawa, r. 1911, zesz. 5.


Strona główna           Spis treści           <<Wstecz           Dalej>>