Księżacy (Łowiczanie)

Aniela Chmielińska.
Bliblioteczka geograficzna "Orbis". Serja III. Tom 9.
Kraków 1925. Nakładem Księgarni Geograficznej "Orbis" Kraków-Dębniki

V. Lud.

Księżacy, zamieszkujący wsie, będące przedtem we władaniu prymasów, różnią się od swych najbliższych sąsiadów - zamieszkujących wsie niegdyś szlacheckie, stąd nazwanych "szlachetczyzną" - mową, ubraniem i zwyczajami. Charakterystyczną cechą wymowy Księżaków jest zupełny brak ścieśnionego é, zostało ono tylko w kilku wyrazach, n. p. "wliź" "tys"; wymawiają: "mleko, ser, chleb, kobieta", gdy na szlachetczyźnie mieszkający o miedzę sąsiedzi mówią: "mliko, syr, chlib, kobita" i t. p., z czego naśmiewają się Księżacy. Wymawianie: "mleko, zegor, śtery, śniek", jak również: "śelny, motel, bet" nadewszystko wyróżnia Księżaków wśród innych *).

*) Kazimierz Nitsch: Próba ugrupowania gwar polskich, str. 19.

Prawie wszystkie Księżanki trwają przy swoim ubiorze. Oto jak wyrażają się o nim: "Ja, Księżanka, stroju swego nie oddam za pół Królestwa Polskiego". Wiedzą, że w tem ubraniu jest im do twarzy, że ono jest wyrazem ich pracowitości i zamożności. Gdy która z nich przymierza suknię miejską, czuje się w niej niedobrze, uważa za brzydką i zrzuca czem prędzej. Toż samo powiedzieć można o mężczyznach starszych. Gospodarz Wieteska pisze: "pamiętajcie bracia, nie zmieniajcie kapoty na kuse ubranie, jako u nas nazywają niemieckie, bo się nam kuso w głowie zrobi". Starsze kobiety nie chcą, aby ich synowie porzucali swoje ubranie, mówią one: "gdy idzie Księżak w swoim stroju, to wiem, kto idzie, a jak się przebierze, to nie wiem, czy to żyd, czy niemiec".

Typy gospodarzy Księżaków

Ponieważ sukmany, wymagające dużej ilości materjału, są kosztowne, kobiety ze wsi Złaków same tkają sukno, aby zachęcić mężów do nieporzucania ubioru dawnego.

Księżacy, a zwłaszcza Księżanki mają silnie rozwinięte odczucie barw; Księżanka wie, że piękny stanowi obraz strojnie, barwnie przybrany lud w kościele, a jeszcze piękniej odbijają w słońcu, na tle zieleni postacie ludzkie, strojnie przyodziane, podczas procesyj świątecznych. Procesja w dniu Bożego Ciała w Łowiczu, a zwłaszcza na wsi w Zdunach, w Złakowie, to wspaniały obraz, oczów oderwać nie można od bogactwa barw; tu niema szarzyzny, wszystko tchnie siłą, zdrowiem i życiem. Kapłana, niosącego Najświętszy Sakrament, podtrzymują sędziwi, ale wysmukli, zgrabni, w lśniąco-białe sukno przyodziani Księżacy, twarze jakoby z marmuru wykute, spokojne, poważne, bije od nich godność, dostojeństwo. Pochód prowadzą chorążowie, niosący sztandary kościelne, końce wstęg ujęły dziewczęta - nierzadko kwiat zazdrościć im może krasy ubrania i doboru barw. Nie wiesz, na co masz pierwej patrzyć, tyle tu piękna! Podziwiać musisz nietylko poczucie estetyczne tego ludu, ale i pracowitość niezwykłą - od pończochy wełnianej - w kwiaty różnorodne jakoby malowanej, aż do haftu bogatego na rękawach koszuli, z cienkiej przędzy lnu utkanej - wszystko własnemi wykonane rękoma. Spojrzysz na dzieci, nawet na maleńkie, każdy szczegół ubrania, nie wyłączając czapeczki, ręką matki wypracowany. I cieszysz się, że lud tak pracowity i zdolny, to lud polski, to bracia, siostry twoje; kornie zginasz kolana, aby dzięki złożyć Najwyższemu i wyrazić prośbę, by przejawiająca się tu radość życia stała się udziałem każdej wsi polskiej, każdego jej zakątku.

Księżacy są religijni, wiara ich jest szczera, czysta, często naiwna, a nawet zabobonna. Mimo, że są bardzo oszczędni, wspierają chętnie ubogich, nie żałują garści mąki, kaszy, kawałka chleba, rzadziej wspomagają pieniądzmi. Są gościnni i towarzyscy. Żałują pieniędzy na cele, których doniosłości dostatecznie nie oceniają, ale niosą chętnie swój grosz na budowę i wszelkie potrzeby kościołów. Są skryci i nieufni, zastanawiają się długo, zanim obdarzą zaufaniem. Mają wysoko rozwinięte poczucie samowystarczalności, połączonej z wygórowaną ambicją niestania choćby w urojonej pozycji ucznia. Z lekceważeniem patrzą na człowieka nieznajomego, ale odczuwają szczerość i życzliwość i odwzajemniają się serdecznie.

Ziemia rodzinna - to największe umiłowanie Księżaka; mówi o tem Księżak Jan Kubica, samouk:

"Czyliż ci nie smutno żegnać wieś rodzinną, 
Gdzieś świat Boży ujrzał i pójść w stronę inną, 
Między obcych ludzi, obce obyczaje? 
Nie spotkasz tam swoich, aż się serce kraje! 
Nie usłyszysz, bracie, swej ojczystej mowy! 
Pomyśl: ktoś ty, bracie? Młodzian silny,zdrowy!" i t.d.

Księżacy są tak przywiązani do swych stron rodzinnych, że uważają wyjazd w strony dalsze za wygnanie; wolą znosić niedostatek w pobliżu swoich, aniżeli dobrobyt wśród obcych. Gospodarz Piotr Pawlina (wieś Betki) pisze: "Księżacy jeździli na Kresy, aby obejrzyć ziemię, mogli byli kupić ją tanio, ale nie kupili, bo pójść tam, gdzieś i w świat, między obcych, rozstać się ze swoimi, to okropność! Lepiej umrzeć tutaj w biedzie, niż tam żyć - bogatym". Ma i złe następstwa to umiłowanie swoich stron; wielu ludzi mogłoby zapewnić sobie lepszy byt materjalny i nie trzeba byłoby tak rozdrabniać ziemię, ale na to nic nie poradzi: "Księżak chce żyć i umierać na Księstwie". Księżacy nabywają ziemię możliwie najbliżej umiłowanego Księstwa, najczęściej zakupują gromadnie cały folwark. Posiadłości ich sięgają w głąb powiatów, otaczających powiat łowicki, i tak: w sochaczewskim po za Sochaczew, w gostynińskim pod Gombin, w kucieńskim za Zychlin, w łęczyckim za Piątek, w brzezińskim pod Brzeziny i Stryków.

Obszar kmiecy, wynoszący w czasach władania arcybiskupów 1723 włóki, urósł według "Słownika Geograficznego" w r. 1879 do 4653 włók. Stan rolnika uważa Księżak za posłannictwo, dane mu przez Boga. Marcin Wołka, gospodarz ze wsi Łaguszewo, mówi: "ziemię powierzył Bóg rolnikowi, aby pracował wytrwale, żeby wytwarzał ziarno, które rozsypie się po całym kraju, aby dać żywność biednemu i bogatemu, bo oni wszyscy mają prawo do tego chleba". Pojmując tak wysoko zadanie rolnika, dalecy są od uniżoności, żądają poszanowania dla "stanu rolnika".

Duma i pewność siebie bije z twarzy oświeconego Księżaka; przyczyniło się do tego zapewne wcześniejsze niż w innych okolicach kraju oczynszowanie włościan, ich zaradność w połączeniu z zamożnością, a może i świadomość, że panem ich był nie kto inny, jeno pierwszy po królu dostojnik - prymas, mający pierwszy głos w senacie i tytuł pierwszego książęcia. Tego dostojnika Księżak oglądał nietylko w swoich miastach i wsiach, ale widywał go i w Gnieźnie, dokąd jeździł ze skargą na starostów, gdy spotkała go krzywda. Historyk Bartoszewicz podaje: "w r. 1567 kapituła gnieźnieńska zwróciła uwagę na dziejące się przez zarządy dóbr arcybiskupów uciski poddanych, niezgodne z wydanem prawem". Dowodzi to, że włościanie umieli dopornjnać się o sprawiedliwość w Gnieźnie.

Księżakowi towarzyszy niemal zawsze uśmiech na twarzy, zwłaszcza przy spotkaniu człowieka życzliwego jaśnieje zadowoleniem jego twarz, wita się podaniem ręki, pocałowaniem ręki składa dowód wyjątkowego poważania; bywa zwykle łagodny, ale jeśli kto ośmieli się "nastawać na honor księżacki", wybucha, nie daruje nikomu lekceważenia, a jeszcze bardziej szyderstwa, choćby to był człowiek, stojący na wysokiem stanowisku. Swój honor, "samopoczucie księżackie" ceni i do rodu starego przywiązuje wagę. Gospodarz Kowalczyk ze wsi Janisławice mówił z zadowoleniem, że nazwisko przodków jego już w r. 1645 zapisane jest w księdze bractewnej, a jeszcze wcześniej, bo w r. 1598 zapisane są nazwiska: Piątków, Pięcków, Klepaczków i innych.

Wiadome, że rząd rosyjski kokietował włościan, dążył do zjednania ich wszelkiemi drogami: nadaniem ziemi, czuwaniem, aby ziemia włościańska nie przechodziła w inne ręce, utworzeniem banku włościańskiego, który ułatwiał nabywanie ziemi, wprowadzeniem ulg w płaceniu podatków, jakoteż kłóceniem włościaństwa z posiadaczami większej własności. Na Księstwie włościanie kokietowani byli jeszcze bardziej, aniżeli w innych stronach kraju. Carowie zjeżdżali do Skierniewic, polowali w lasach cesarskich; rząd rosyjski za pośrednictwem komisarzy wywierał terrorystyczny wpływ, aby Księżacy występowali na powitanie carów tłumnie, okazale, w swych świątecznych strojach, aby wyrażali im w ten sposób swe oddanie i wierność; nęcili też pieniądzmi i jadłem nietylko starszych, ale i dziatwę.

Mimo wszystko, jak twierdzi znawca stosunków ówczesnych, rejent Górski, Księżacy trzymali się odpornie względem rządu rosyjskiego, jedynie terrorystyczne nakazy urzędników rosyjskich zmuszały ich do występowania na powitanie carów.

Sędziwi gospodarze gminy Głuchów tak o tem mówią: "Na dwa tygodnie przed przyjazdem cara nakazywali, aby gospodarze szli na ochranę; trzeba było spełnić rozkaz. Administracja Księstwa organizowała deputacje z gmin, które witały cara nakazanym okrzykiem "hura", to było przymuszone". Pod wsią Makowem są laski, tam zjeżdżała kawalerja rosyjska na manewry, to nieraz mówili żołnierze, iż zazdroszczą naszym chłopom, że cara oglądają, dla nich zobaczyć cara to było marzeniem, bo car to był dla nich bóg ziemski. My nie mieliśmy tego uczucia i zrozumieć nie mogliśmy carskiego żołnierza".

Księżak, nie będąc pokornym, ani uległym, przeciwstawiał się niejednokrotnie władzy rosyjskiej; oto dwa fakty:

Gospodarze wsi Kompina wydzierżawili polowanie Kółku Myśliwskiemu. Wyżsi urzędnicy - rosjanie z okolicznych miast i z Warszawy bez porozumienia z Kółkiem przyjechali polować na tymże terenie; gospodarze postanowili sprzeciwić się temu bezprawiu; nikt w całej okolicy nie stanął do nagonki, gdy rozpoczęto polować; gospodarze, zebrani licznie, wyszli na spotkanie, oświadczając, że polują bezprawnie na terenie wydzierżawionym; jako dowód okazali zawartą piśmiennie umowę z Kółkiem. Jakkolwiek przerwano polowanie, władca naczelny wydał rozkaz aresztowania sołtysów. Po dokonanym fakcie aresztowania udali się gospodarze do naczelnika powiatu, aby uwolnił bezpodstawnie aresztowanych sołtysów. Ten oświadczył, że nikt nie ma prawa wtrącać się do jego rozporządzeń. Gospodarze wyszli, oświadczając, że udadzą się do gubernatora. Nazajutrz sołtysi zostali zwolnieni.

We wsi Bąków zapowiedziane było zebranie, na które mieli stawić się licznie gospodarze, bowiem zjeżdżał pan naczelnik w bardzo ważnej sprawie. Na zebraniu naczelnik opowiadał długo i szeroko, że włościanie polscy, wdzięczni cesarzowi za doznane łaski, pragnąc wyrazić widomie wdzięczność swoją, postanowili wystawić pomnik pod Jasną Górą. W całej Polsce, jak długa i szeroka, zainteresowanie tym pomnikiem jest wielkie, chłopi składają pieniądze bardzo chętnie, już niedługo złożą sumę dostateczną. Po skończonej mowie naczelnika, jeden ze starszych gospodarzy oświadcza: "owszem, my bąkowiacy nie chcemy być gorsi od innych, jeśli pan każe nam dawać, to damy, nawet dużo damy, ale pod jednym warunkiem". Z góry gotów był naczelnik zgodzić się na wszelkie warunki. "No to powiem, niech p. naczelnik zgodzi się, abyśmy odsiedzieli karę, zamiast pieniędzy, bo pieniędzy nie mamy, a że teraz zima, żony zastąpią nas w gospodarstwie, a my posiedzimy, nawet długo posiedzimy". Naczelnik wybuchnął gniewem, ale bąkowiacy nie dali pieniędzy na pomnik dla cesarza.


Strona główna           Spis treści           <<Wstecz           Dalej>>