Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Wydany pod redakcyą Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego

Parafia Bednary

Indeks  Arkadya  Bednary  Janowice  Kęszyce  Łupia  Mysłaków  Sierzchów

Arkadya

Arkadya, wś, gm. Nieborów, pow. łowicki, nad rzeką Skierniewką lub Łupią, przy drodze bitej z Łowicza do Bolimowa, odległa o 5 w. od Łowicza, 28 domów, 94 miesz. Posiada głośny z piękności ogród, założony w 1778 r. przez ks. Helenę z Przeździeckich Radziwiłłowę, żonę Michała kasztelana wileńskiego, dziedzica sąsiedniego Nieborowa, która wydała opis A. po francuzku. Wieś ta poprzednio nazywała się Łupia; należała do dóbr stołowych arcybiskupa gnieźnieńskiego i drogą zamiany przeszła w 1777 r. do Radziwiłłów. W urządzeniu ogrodu i pomieszczonych w nim budowli, odbił się wybitnie pseudo-klasyczny i sentymentalno-sielankowy gust owej epoki, wywołany przez wpływ literatury i obzczajów francuzkich. "Tu z ciosanego głazu wpaniała świątynia, opowiada zwiedzający A. w 1812 r. Niemcewicz, tam z kruszcowego wodociągu bijący z łoskotem spad wód pienistych; dalej jakby za Acherontu jeziorem, las ciemny i śród drzew wiekuistych, groby lubych a utraconych już osób... Jak pod pogodnem Auzonii niebem znajdujesz tam posągi, kolumny, trójnogi i wazy śpiżowe. Tu pięknej rzeźby popiersie Eskulapa, przy nim niezmierna z marmuru czara do ofiar, dalej ułamek gzymsu Minerwy, znowu grób dwojga bliźniąt; amfora odwieczna opiera się o koryncki kapitel. Dalej cyrkus czyli obwód do gonitw wozowych, obeliski z granitu, porfirowe kolumny i śpiże i marmury zdobiące w około; w innej stronie amfiteatr z ciosowego kamienia stoi do użycia gotowy... Nie brakło i bogom poświęconego przybytku (świątynia Dyany); wewnętrzne ozdoby odpowiadają wspaniałości gmachu. Greckiej najprzedniejszej rzeźby posągi, popiersia, wazy, obrazy, perskie makaty, pajęcze Indów szale, nadobnem rzzporządzeniem nowych dodają powabów... Świątynia wieczności w innem wznosi się miejscu... Ostatniem dziełem właścicielki, raczej końcem poematu, bo całą Arkadyą poematem nazwać można, jest dom Filemona i Baucis. Powierzchnia jego zupełnie wiejska; wewnątrz przezroczyste ściany z potężnych kryształów; w kryształową konchę zlewa się odmłodzenia źródło; dokoła pełno najpiękniejszych kwiatów. Dwóch konsularnych mężów w kurulnych siedząc krzesłach używa tych rozkoszy". Niemcewicz - Podróże po ziem. polskich str. 131 i 132). Obecnie zaledwie ślady pozostały dawnej świetności; amfiteatr od wielu lat rozebrany, chata Filemona i Baucis nie istnieje; przeszedłszy w obce ręce, urocza ta siedziba zmieniała kilkakrotnie właścicieli. Dziś stanowi własność hr. N. W. Adlerberga, namiestnika Finlandyi. [t. I, str. 48-49]

Arkadya, poprzednio Łupia, wś i fol., pow. łowicki, gm. Nieborów, par. Bednary. W r. 1870 miała 205 mk., 375 morg. włośc. i 27 dwor. Obecnie własność ks. M. Radziwiłła, dziedzica Nieborowa. W parku pourządzano mieszkania, wynajmowane gościom letnim. Borsza z Żeronic sprzedaje w 1446 swą wież "Lup" w kasztelanii łowickiej za 344 grzyw. arcyb. gnieźn., Wincentemu Kotowi z Dębna. Wieś tę trzymał prawem dziedzicznem za potwierdzeniem Janisława, arcyb. gnieźn. Wincenty Kot nadał tę wieś kollegiacie łowickiej. W r. 1579 płacą tu od 4 1/2 łan. km., 1 rzeźnika, 1 rzem., 2 komor. Zapewne dopiero w w. XVIII wieś przeszła w posiadanie Radziwiłłów. [supl., t. XV, str. 47-48]

Bednary

Bednary, wś rządowa i kolonia, nad rzeką Bzurą, pow. łowicki, o 8 w. na wschód od Łowicza. Wieś B., zamieszkana przez ludność polską, posiada kościół parafialny murowany (erekcya z r. 1425), szkołę wiejską, liczy 214 mk., kolonie zaś niemieckie liczą 113 mk.; w 1827 r. było tu 63 dm. i 349 mk.; kolonie te posiadają też szkołę osobną, fabrykę bibuły i tektury. Ludność zaopatruje okolicę w wyborne masło; par. katol. B. dek. łowickiego, liczy 1815 dusz. [t. I, str. 124]

Bednary, 2.) wś, pow. łowicki. Część B. polskie, ma 510 mk.; B. niemieckie 67. Dawna wieś arcybiskupia w kasztelanii łowickiej, miała już na początku XIV w. kościół par. p. w. św. Mateusza Apostoła i św. Małgorzaty. Jarosław ze Skotnik, arcyb. gnieź. sprzedając r. 1357 wójtowstwo w B. Stankowi "judici pauperum" w Łowiczu, wkłada nań obowiązek płacenia proboszczowi po 2 gr. z łanu. Pleban posiadał trzy łany ziemi. (Łaski, L. B., II, 268, przyp.). Obecny kościół wystawiony na nowo po spaleniu dawnego r. 1713. Ziemowit, ks. mazow., potwierdzając r. 1359 nadania arcybiskupstwa na Mazowszu, zwolnił B. od ciężarów i jurysdykcyi książęcej. (K. W., nr. 1404). [supl., t. XV, str. 97]

Janowice

Janowice, 1.) wś i kol. nad rz. Bzurą, pow. łowicki, gm. Nieborów, par. Bednary; odl. od Łowicza w. 5. Kolonia po prawej stronie rz. Bzury. W 1879 r. było mieszkańców katol. 183 i dm. włośc. 31. Obszar ziemi wynosił w 1864 r. mr. 495 i nieużytków mr. 5, pr. 92; osad 47, ludności 195. [t. III, str. 426]

Janowice, 1.) wś, pow. łowicki. W dok. z r. 1359 jako włość arcyb. gnieźn. (K. W., nr. 1404). R. 1579 płaci od 6 1/4 łan. km., 3 kom., 3 rzem. [supl., t. XV, str. 637-638]

Kęszyce

Kęszyce, 2.) wś i folw. nad rz. Rawką, pow. łowicki, gm. Kompina, par. Bednary. Odl. 10 w. od Łowicza, na prawo od drogi bitej z Łowicza do Sochaczewa. Młyn wodny. W 1879 r. było tu 23 dm., 179 mk. katol. Osad włośc. 17, obszaru ziemi 399 mr., w tem 42 m. nieużytków; obszar folwarczny 362 mr. stanowi wieczystą dzierżawę. [t. IV, str. 6]

Łupia

Łupia, wś pod Łowiczem, w XVIII w. przezywana Arkadyą. [t. V, str. 831]

Łupia, wś, ob. Arkadya. [supl., t. XVI, str. 284]

Mysłaków

Mysłaków, wś, folw. i os. młyn nad rz. Skierniewką, przy ujściu jej do Bzury, pow. łowicki, gm. Nieborów, par. Bednary, odl. 4 w. od Łowicza, 3 w. od Bednar. Posiada szkołę począt. ogólną, 96 dm., 683 mk. Folw., stanowiący wieczystą dzierżawę należącą do dóbr Nieborów, ma 9 dm., 635 morg. obszaru (253 mr. roli, 131 mr. lasu). Wś ma 94 osad, 907 mr. ziemi, 87 dm. i 663 mk. Do szkoły uczęszcza 76 dzieci. M. został nabyty przez kapitułę łowicką wraz ze wsią Łupia (dziś Arkadya) za nieoznaczoną w akcie sumę (emptas per ipsum capitulum pro certa summa pecuniarum, Lib. ben. Łask., II: 545). Kmiecie M. płacili kapitule 6 marek czynszu rocznego, młyn dawał cztery do pięciu marek dochodu. Tak podaje dokument, zamieszczony w zbiorze Łaskiego śród przywilejów i nadań kolegiaty łowickiej. Przy opisie par. Bednary powiedziano znowu (II: 269), iż sołtys z M. daje na mocy postanowienia arcyb. Jakóba z Sienna jadną markę zamiast dziesięciny, kmiecie zaś zamiast mesznego i kolendy po 2 grosze z łanu i daniny zbożowe (maldratae) na stół arcybiskupi. [t. VI, str. 834]

Sierzchów

Sierzchów, 2.) w XVI w. Syerchow, wś nad rz. Bzurą, przy ujściu rz. Rawki, pow. łowicki, gm. Kompina, par. Bednary, odl. 11 w. od Łowicza, 5 w. od Bednar, ma 22 os., 198 mk., 563 mr. (230 mr. pastw., 36 mr. nieuż.). W 1827 r. było 20 dm., 208 mk. Należała do dóbr ks. łowickiego, w kluczu Kompina. Ks. mazowiecki Ziemowit, potwierdzając w Skierniewicach 1359 r. posiadłości arcyb. gnieźn., wymienia w ich liczbie: Sierzchów. W 1478 r. arcyb. Jakub Sieniński nadaje kapitule łowickiej dziesięciny z S. "in castellania Loviciensi". Pleb. w Bednarach dawano tylko kolędę po groszu z łanu. Do S. należała przyl. zwana "Turze pole", o które toczył się spór z przyległą wsią Ząbki (Łaski, L. B., II, 249, 269, 527, 529). Co do nazwy ob. L. Malinowskiego "Studya na etym. ludową" (prace filologiczne, 1886 r.). [t. X, str. 598-599]

 

Strona główna