Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Wydany pod redakcyą Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego

Parafia Łowicz św. Ducha

Indeks  Bratkowice  Dąbkowice  Jamno  Jastrzębia  Kaczanów  Ostrów  Otolice  Pilaszków  Sroki  Szczudłów  Urbańszczyzna  Wygoda  Zagórze  Zawada

Bratkowice

Bratkowice, przedmieście m. Łowicza, do r. 1375 było wsią osobną, nadaną w tymże roku miastu przez Jana IV Suchywilka, arcybiskupa gnieźń. Co piątek targi na trzodę chlewną. [t. I, str. 355]

Bratkowice, przedmieście Łowicza. W roku 1827 miało 21 dm., 133 mk. Wspomn. w dok. z 1359 r. (K. W. n. 1,404). [supl., t. XV, str. 228]

Dąbkowice

Dąbkowice, wś, pow. łowicki, gm. Dąbkowice, par. Łowicz. Leży na lewo od drogi z Łowicza do Bielaw. Wójtostwo w tej wsi nadał arcyb. Uchański jako uposażenie szpitalowi św. Jana w Łowiczu 1575 r. W 1827 r. było tu 34 dm., 234 mk., obecnie jest 60 dm. i 216 mk. Gm. należy do s. gm. okr. II w os. Łyszkowice, urz. gm. we wsi Janino, st. poczt. w Łowiczu o 7 w. Ludność stała wynosiła w 1878 r. 8,801 dusz, w tem 4,285 męż., 4,516 kob.; co do wyznań 8,542 kat., 249 protest., 10 żyd. W gminie znajdują się: 3 młyny wodne, 5 wiatraków, 4 szkoły początkowe i rybołówstwo sztuczne na trzech wielkich stawach: Okręt (14 włók), Rydwan (8 włók) i Ossówie (2 1/2 wł.), należących do księstwa łowickiego. Dostarcza ono rocznie koło tysiąca pudów ryby. [t. I, str. 919]

Dąbkowice, w dok. z XV i XVI w. Domkowice, wś, pow. łowicki. Dawna wieś arcybiskupia, w ziemi sochaczewskiej, wspom. w dok. z r. 1359 (K. W., n. 1404), należąca do kasztelanii łowickiej. R. 1579 miały D. 16 3/4 łan. km., 2 łany wójt., 2 kom. Należały do par. św. Ducha w Łowiczu. [supl., t. XV, str. 393]

 Jamno

Jamno, 1.) wś, pow. łowicki, gm. Dąbkowice, par. Łowicz; odl. od Łowicza w. 6. Leży przy drodze prowadzącej z Łowicza ku Głownu. Obszar dworski został tu rozkolonizowany i na tę pamiątkę wystawiono na podmurowaniu dwa krzyże. Domó włośc. 49, dwor. 1. Jest tu urząd gminny i kasa gminna wkładowo-zaliczkowa, która w 1878 r. miała obrotu na 1426 rs. 86 kop. Zapomogi ma od rządu rs. 737. W 1864 r. liczono tu mr. 1371 a nieurodz. mr. 51, pr. 148; osad 42, ludności 331. W r. 1881 mr. 1371, osad 45. [t. III, str. 393]

Jamno, 2.) wś, pow. łowicki. W r. 1404 wcielona do nowoutworzonej parafii przy kościele św. Ducha w Łowiczu, wraz ze wsiami: Bratkowice, Jastrzębia, Pielaszków, Domkowice, Ostrów, Otolice (Łaski, L. B., II, 256). W roku 1579 arcybiskup gnieźn. płaci tu od 10 łan. i 10 zagr. [supl., t. XV, str. 631]

 Jastrzębia

Jastrzębia, 4.) wś, pow. łowicki, gm. Dąbkowice, par. Łowicz. Odl. od Łowicza w. 3. W 1879 było tu dm. 33 i 1 karczma. W 1881 r. mr. 801, osad 30. W 1864 mr. 793, pszen. 298 a nieurodz. m. 48, pszen. 147, osad 30, ludności 249. Leży za Bratkowicami, przedmieściem Łowicza, po lewej stronie drogi wiodącej z Łowicza ku Łęczycy. [t. III, str. 500]

Jastrzębia, wś, pow. łowicki, ob. Jamno. [supl., t. XVI, str. 12]

 Kaczanów

Kaczanów, ob. Zagórze. [t. III, str. 652]

Ostrów

Ostrów, 5.) wś włośc. nad rz. Bzurą, pow. łowicki, gm. Dąbkowice, par. Łowicz (św. Ducha). Odl. 8 w. od Łowicza, leży na prawo od drogi z Łowicza do Bielaw, ma 31 dm., 210 mk., 765 mr., w tem 78 mr. nieużyt. W 1827 r. było tu 17 dm., 129 mk. Mikołaj Kurowski, arcyb. gniezn., fundując w 1404 r. nową parafią z kościołem św. Ducha w Łowiczu, uposażył ją dziesięcinami stołu arcybiskupiego z wsi do tej parafii włączonych. W liczbie tych był i Ostrów (Łaski L. Ben. I, 255 i 256). [t. VII, str. 698]

Otolice

Otolice, w dok. Otholycze, wś włośc., pow. łowicki, gm. Dąbkowice, par. Łowicz, odl. 6 w. od Łowicza. Leży na nizinie nadrzecznej, w pobliżu Bzury, na prawo od drogi z Łowicza do Bielaw; ma 230 mk., 29 osad, 27 dm. i 762 mr., w tem 95 mr. nieuż. W akcie fundacyi kościoła paraf. ś. Ducha w Łowiczu, w 1404 r. wymienioną jest wś O. jako wcielona do nowoutworzonej parafii (Łaski, Lib. Ben., II, 256). [t. VII, str. 760]

Pilaszków

Pilaszków, 2.) w dok. Pyelaskow, wś, pow. łowicki, gm. Dąbkowice, par. Łowicz (u św. Ducha), odl. 4 w. od Łowicza, ma szkołę początkową ogólną, 35 dm., 278 mk., 981 mr. ziemi włośc. W 1827 r. było 27 dm., 170 mk. Według Lib. Ben. Łask (II, 347) wś ta, rządząca się prawem niemieckiem, należała do par. św. Ducha w Łowiczu, lecz dziesięciny z łanów kmiecych i wójtowskich szły na rzecz kościoła w Chruślinie. Była to widocznie wś arcybiskupia, gdyż kościół w Chruślinie był także fundacyi arcyb. gnieźnieńskich. Władysław Łubieński, arcyb. gnieźn, od Karola Bethe i Ludwiki z Makowieckich kupił wójtostwo Pilaszków dla ks. emerytów w Łowiczu. Arcyb. Ostrowski fundacyą tę 1781 r. potwierdził. W 1825 r. wś ta zamienioną została na Niedźwiadę i Klewków a cesarz Aleksander I zamianę tę potwierdził. [t. VIII, str. 129]

Pilaszków, wś, pow. łowicki. Wymieniona w dok. z r. 1359 w liczbie włości arcyb. gnieźn. (K. W., n. 1404). W r. 1579 w ziemi sochaczewskiej, należy do Łowicza, płaci od 8 łan., 3 zagr., 1 rzeźnika. [supl., t. XVI, str. 450]

Sroki

Sroki, 1.) wś włośc., pow. łowicki, gm. i par. Kompina, odl. 7 w. od Łowicza, ma 15 dm., 87 mk., 478 mr. (249 mr. past.). W 1827 r. 7 dm., 22 mk. Dawna wieś rządowa, wcielona w 1822 r. w skład dóbr księstwa łowickiego. [t. XI, str. 166]

Szczudłów

Szczudłów, wś nad Bzurą, pow. łowicki, gm. Jeziorko, par. u św. Ducha w Łowiczu (odl. 2 w.), ma 16 dm., 113 mk., 356 mr. (141 mr. past.). W 1827 r. 11 dm., 80 mk. W 1576 r. Sz., wś w pow. orłowskim, własność arcyb. gnieźn., ma 2 łany, młyn dziedziczny o 4 kołach, 7 zagr. (Pawiński, Wielkp., II, 99). Po przejściu na własność rządu, wcielona w skład dóbr księstwa łowickiego. Ob. Jeziorko. [t. XI, str. 866]

Urbańszczyzna

Urbańszczyzna, folw., pow. łowicki, gm. Dąbkowice, par. Łowicz (u św. Ducha), ma 3 dm., 30 mk., 188 mr. (85 mr. past.). Jestto wieczysta dzierżawa, wchodząca w skład dóbr księstwa łowickiego, ekonomii łyszkowickiej. [t. XII, str. 816]

Wygoda

Wygoda, 9.) wś i os. karcz., pow. łowicki, gm. Dąbkowice, par. Łowicz (odl. 4 w.) u św. Ducha, ma 40 dm., 38 os., 294 mk., 1216 mr., w tem 787 mr. pastw. i 124 mr. nieuż. W r. 1827 było 8 dm., 63 mk. [t. XIV, str. 84]

Placencya, wś, pow. łowicki. Dawna własność arcyb. gnieźn. Nazywała się pierwotnie "Placzow" (Płaczów). Arcybiskup Leszczyński (+1658) założył tu dla siebie rezydencyę, którą wykończył dopiero Prażmowski i wtedy zmieniono nazwę wsi na "Placencya". W r. 1579 Placzow daje pobór od 2 łan., 4 zagr. Szczegóły tyczące się ks. Radziwiłłowej (ob. t. VIII, 238), mylnie tu odniesiono. [supl., t. XVI, str. 456]

Zagórze

Zagórze, 1.) dawniej Kaczanów, wś, pow. łowicki, gm. Dąbkowice, par. Łowicz (u św. Ducha), ma 6 dm., 35 mk., 113 mr., wiatrak. W 1827 r. było 4 dm., 28 mk. Należała dawniej do miasta Łowicza. W r. 1579 arcyb. Uchański w zamian za Z. dał miastu wieś Zielkowice i przyłączył Z. do dóbr arcybiskupich. Dnia 16 marca t. r., kiedy jeszcze Z. należało do miasta, role i łąki uległy zalewowi przez młyn arcybiskupi pod zamkiem wystawiony, za uczynioną więc szkodę arcybiskup miastu pozwolił wystawić łaźnię. [t. XIV, str. 264]

Zawada

Zawada, 2.) al. Zawady, wś, pow. łowicki, gm. Dąbkowice, par. u św. Ducha w Łowiczu (odl. 6 w.), ma szkołę początkową, 44 dm., 371 mk., 1368 mr. (w tem 663 pastw. i 107 nieuż.). Należała do folw. Urbańszczyzna. [t. XIV, str. 468]

Zawady, 10) pow. łowicki, ob. Zawada. [t. XIV, str. 479]

 

Strona główna