Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Wydany pod redakcyą Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego

Parafia Kocierzew

Indeks  Jeziorko  Karnków  Kocierzew  Konstantynów  Lipnice  Ludwików  Osiek  Różyce  Skowroda  Wejsce  Wicie

Jeziorko

Jeziorko, 1.) wś i folw., pow. łowicki, gm. Jeziorko, par. Kocierzew. Odl. od Łowicza 15 w. Część gruntów folwarcznych należy do księstwa łowickiego (647 mr.), część zaś stanowi prywatną własność (460 mr.). Włościanie mają 729 mr. (30 pszennej, 447 żytniej, 18 mr. łąk, 210 pastwisk i 24 nieużytków). Osad 32, domów włośc. 30, dworsk. 10, mk. 306 (katol.). Gmina J. ma urząd gminny we wsi Chąśno, liczy 26,243 mr. obszaru, w tem 1245 m. roli pszennej, 12,392 żytniej, 786 łąk, 10818 pastwisk i 1002 nieużytków. Ludność stałą w 1878 r. wynosiła 8419; w tem męż. 4173, kobiet 4246; katol. 8157, protest. 230, żydów 32. Osad było 1149, szkół początkowych 5, wiatraków 17, olejarni 3 (z produkcyą na 112o rs.). Podatków gmina płaciła: gruntowego 5782 rs., dodatkowego 2891 rs., podymnego 4234 rs. Dobra Jeziorko, r. 1829 przyłączone do dóbr Łowicz, własność Najjaśn. cesarza wszech Rosyi, króla polskiego, podług wiadomości zaczerpniętej z r. 1842 miały rozl. mr. 30417, składały się: z wsi i folwarku Jeziorko, wsi Wicie, kolonii Ludwików v. Konstantynów, folwark i wieś Karnków; folwark i wieś Błędów, folwarki i wieś Kocierzew, folwark i wieś Rożyce, folwark i wieś Skowroda, wieś Karsznice, folwark i wieś Duplice małe, folwark i wieś Złaków Kościelny, wieś Retki, wieś Mostki, wś Niespusza, wieś Szczudłów, folw. i wieś Boczki, folw. i wieś Osiek, folw. i wś Chąśno, folw. i wś Kocieszew, wś Płaskocin, wójtostwo Rożyce, wójtostwo Duplice wielkie, łąka Kobylec, łąka Staw Goleński (złączone z księstwem łowickiem). [t. III, str. 577]

Jeziorko, 1.) wś, pow. łowicki. W dok. z r. 1359 śród włości kościoła gnieźnień. (K. W., n. 1404). [supl., t. XVI, str. 20]

Karnków

Chruślin, wś i kol., pow. łowicki, gm. Jeziorko, par. Kocierzew, o 10 w. na północ od Łowicza. W 1879 r. było tu 9 dm., 48 mk.; 2 osady wieczysto-dzierżawne: jedna 300 mr., druga 100 mr.; do włośc. 82 mr. (40 pastw.). Por. Jeziorko. [t. III, str. 848]

Kocierzew

Kocierzew, Kocierzów, wś i folw. nad rz. Lutomią, pow. łowicki, gm. Jeziorko (ob.), par. Kocierzew; odl. od Łowicza w. 15; posiada kościół par. mur., szkołę początkową. W 1827 r. było tu 85 dm. i 484 mk.; obecnie jest 86 dm. (3 dwor.) i 518 mk. katol. Wś bogata a mieszkańcy trudnią się hodowaniem i handlem koni. Na wystawach łowickich otrzymywali nagrody pieniężne. Konie tutejsze na oko dobrze się przedstawiają, lecz nie są wytrzymałe. K. musiał być ludną wsią i widownią różnych bitew, gdyż przy kopaniu fundamentów pod dziesiejszy kościół, natrafiono na mnóstwo kości ludzkich i zwierzącech, leżących prawie w jednym grobie. Znaleziono nieboszczyka z kajdanami na rękach, i głowę, w której tkwił kawał strzały czy gwoździa. Wizyta Jana Łaskiego w 1521 r. (Lib. ben. II, 260), już mówi o kościele św. Wawrzyńca; wizyta z r. 1609 o kościele św. Wawrzyńca i Wojciecha; do dziś dnia jest zachowany wizerunek p. Jezusa na krzyżu, prrstej roboty, z 1591 r. Dzisiejszy kościół kosztem parafii w 1871 z muru w stylu romańskim w kształcie krzyża z 1 wieżą, podług planu budow. Braumana rozpoczęty, wykończony został w 1873 r. W 1878 konsekrował go ks. biskup płocki Gintowt. W 1876 r. przez piorun uszkodzony. Posiadłość proboszczow., dziś skarbu królestwa, w 1867 miała 127 mr. (z tej: roli 91, łąk 4, pastwisk 23, nieużyt. 9). Posiadł. większa, wieczysta dzierżawa, mr. 163. Do włościan w 1881 r. należał K. proboszczowski I, mr. 6, os. 4 i II, mr. 106 (roli 104, nieuż. 2); osad 20; tudzież od 1864 r. 1712 mr. 282 pr. gruntu, a nieużytków mr. 28 pr. 193; os. 76, ludn. 518. K. poduchowny mr. 10 pr. 146; os. 4. Par. K., dekan. łowicki, obejmuje następne wsie i kol.: Jeziorko, Karnków, Konstantynów, Lipnice, Osiek, Rożyce, Skowroda, Wejsce, Wicie. Najdalej, bo w odległości 7 w. położona od kościoła wś Skowroda, inne w promieniu od 1 do 4 w. Ogólna ludność katol. 3151 dusz, protest. 380; dwie szkoły. Połowa ludności umie czytać. Rysunek kościoła podał Tygod. Illustr. z 1878 r. t. VI, str. 292. [t. IV, str. 228]

Kocierzew, wś, pow. łowicki. Pierwotnie wieś stołowa arcyb. gnieźn. R. 1345 arcyb. Jarosław ze Skotnik, nadał wsi (wraz z Różycami), prawo niemieckie i oddając wójtowstwo, nałożył na wójtów obowiązek płacenia plebanowi za dziesięcinę po 6 gr. z łanu. Istniała już więc wtedy parafia. W XVII w. nadany został kościół ten z dochodami wikaryuszom kolegiaty łowickiej. W r. 1579 arcyb. płaci tu od 25 łan. km., 4 kom., 2 rzem., 1 rzeźnika, 3 łan. wójt., 1 1/2 łan. plebana [supl., t. XVI, str. 98]

Konstantynów

Konstantynów, 3.) al. Ludwików, kol., pow. łowicki, gm. Jeziorko, par. Kocierzów, odl. o 20 w. od Łowicza. Są tu 2 olejarnie z produkcyą roczną na 1200 rs., os. 11, dm. 14, mk. 380 (350 ewan. i 30 katol.), obszar gruntów 387 mr. (w tem 7 mr. nieużytków). Por. Jeziorko. [t. IV, str. 361]

Lipnice

Lipnice, 1.) wś, pow. łowicki, gm. Jeziorko, par. Kocierzew (Łaski, Lib. ben. II, 261, zowie ją Lypnycza), o 14 w. od Łowicza, nad rz. Lutomią, ma 40 dm., 256 mk., 38 osad, 841 mr. ziemi. R. 1864 os. 37, mk. 242, mr. 853; r. 1827 dm. 38, mk. 223. [t. V, str. 273]

Ludwików

Ludwików, 4.) por. Jeziorko. [t. V, str. 473]

Osiek

Osiek, 3.) w dok. Oschyek, Oszyek, wś i fol., pow. łowicki, gm. Jeziorko, par. Kocierzew, odl. 14 w. od Łowicza, ma 387 mk., 52 dm. (6 dm. dwor.). W 1827 r. było tu 39 dm., 286 mk. Ludność zajmuje się wyrobami wełnianemi. Według Lib. Ben. Łask. (II, 262) była ta wś na prawie niemieckiem osadzoną. Sołtys zamiast dziesięciny dawał 18 gr. rocznie plebanowi w Kocierzewie. Inni mieszkańcy wsi dawali tylko po korcu owsa za kolędę. Fol. O. rozl. w 1877 r. mr. 278: gr. or. i ogr. mr. 255, łąk mr. 10, wody mr. 1, lasu mr. 2, nieuż. mr. 10; bud z drzewa 10; płodozmian 9-polowy. Fol. ten w 1877 r. nabyty z obszaru księstwa łowickiego. Do włościan należy 1003 mr. ziemi użytecznej i 62 mr. nieużytków. [t. VII, str. 626]

Różyce

Różyce, w XVI w. Rosycze i Roshycze, wś włośc., pow. łowicki, gm. Jeziorko, par. Kocierzew, odl. 14 w. od Łowicza, posiada szkołę początkową ogólną, 75 dm., 549 mk., 1886 mr., w tem 732 mr. pastw. i 86 mr. nieuż. Włościanie zajmują się hodowlą koni i wołów a prócz tego tkactwem. Są oni bardzo zamożni. Jeden z nich przyczynił się wielce do budowy nowego kościoła w Kocierzewie, młynarz tutejszy znowu zrobił zapis w ilości 20,000 złp. na wzniesienie kościoła w Różycach. Wieś tę założył na prawie niemieckim arcyb. Jarosław Bogorya ze Skotnik w 1345 r. (ob. Przegląd Katolicki z 1886 r.). Ziemowit, ks. mazowiecki, potwierdzając w 1359 r. aktem wydanym w Skierniewicach swobody i posiadłości dóbr arcybiskupich, wymienia w liczbie wsi i R. (Korytkowski Arcybisk. gnieźn.). W XVI w. sołtysi dają dziesięcinę pieniężną pleb. w Kocierzewie w ilości fertona, zaś kmiecie dają tylko meszne po 3 korce żyta i tyleż owsa z łanu. Za to wolni są od kolędy (Łaski, L. B., II, 262). Wieś ta wraz z wójtowstwem i folw. wchodziła następnie w skład dóbr rząd. Jeziorko (ob.) i wraz z niemi w 1829 r. wcieloną została do dóbe ks. łowickiego. [t. IX, str. 873]

Skowroda

Skowroda, 1.) wś włośc., pow. łowicki, gm. Jeziorko, par. Kocierzew, odl. 12 w. od Łowicza, 7 w. od Kocierzewa, ma 48 dm., 368 mk., 1275 mr. ziemi urodz. i 36 mr. nieuż. W 1827 r. było 30 dm., 223 mk. Na początku XVI w. kmiecie dawali dziesięcinę na stół arcybiskupi, wójtowskie tylko łany dawały pleb. w Kocierzewie po 16 gr. za dziesięcinę. Prócz tego kmiecie dawali pleb. kolędę po groszu (Łaski, L. B., II, 262). Wś ta była własnością arcyb. gnieźn. Dziesięciny wytyczne liczyły się do gracyi czyli łask przez arcybiskupów, zasłużonym członkom kapituły metropolitalnej rozdawanym. W 1605 r. otrzymał te dziesięciny od arcyb. Karnkowskiego Oczko Wincenty, kanon. gnieźn. i łowicki, doktór medycyny i filozofii. Przed urządzeniem dóbr księstwa łowickiego dziesięciny z tej wsi do kościoła w Bednarach czyniły złp. 131 gr. 8, a z folw. złp. 215 gr. 20. Następnie należała do klucza Kompina ekonomii łowickiej. [t. X, str. 713]

Wejsce

Wejsce, w XVI w. Weyscze, wś, pow. łowicki, gm. Jeziorko, par. Kocierzew, odl. 12 w. od Łowicza, ma 46 dm., 338 mk. (30 protest.), 1151 mr. (w tem 466 mr. pastw. i 36 mr. nieuż.). W 1827 r. wś rządowa, ma 40 dm., 259 mk. Na początku XVI w. łany kmiece dawały dziesięcinę dziekanowi kollegiaty łowickiej, łany szlacheckie plebanowi w Kocierzowie, który od kmieci dostawał tylko kolędę po 2 gr. z łanu a od wójta po fertonie za dziesięcinę (Łaski, L. B., II, 240, 262). [t. XII, str. 196]

Wicie

Wicie, 1.) w XVI w. Wiczye, wś i folw., pow. łowicki, gm. Jeziorko, par. Kociszew, odl. 9 w. od Łowicza, ma 63 dm., 437 mk., 362 mr. dwor. (folw. stanowi wieczystą dzierżawę, należącą do dóbr ks. łowickiego); wś ma 55 osad, 1256 morg. włośc. (715 pastw. i 36 mr. nieuż.). W 1827 r. było 54 dm., 347 mk.; 1864 r. 57 osad i 367 mk. Wś ta, stara osada w kasztelanii łowickiej, należała zdawna do klucza łowickiego dóbr arcybiskupich. Kanonicy kollegiaty łowickiej mieli tu nadane sobie łąki, które kmiecie arcybiskupi często wypasali, ściągając na siebie przeto klątwy kanoników. Ażeby położyć koniec tym zajściom Jan Łaski, arcyb., r. 1519 dał kanonikom w zamian za te łąki dziesięcinę ze wsi Święte, w kasztelanii skierniewickiej a par. Maków, wartości 3 grzyw., zaś kmiecie zobowiązali się płacić z tych łąk arcybiskupowi 3 grzyw. rocznie (Łaski, L. B., II, 530). Według reg. pob. pow. gostyńskiego z r. 1579 wś Wiczie, należąca do arcyb. gnieźn., miała łan. 1 1/2, łan. sołtysich 3, zagr. 3 (Pawiński, Mazowsze, 205). [t. XIII, str.283]

 

Strona główna