Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Wydany pod redakcyą Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego

Parafia Kompina

Indeks  Gągolin Północny (Wschodni) i Południowy  Gągolin Niemiecki  Kompina  Patoki  Płaskocin  Sromów  Zabostów Duży  Zabostów Mały i Poduchowny

Gągolin Północny (Wschodni) i Południowy

Gągolin, 1.) północny (wschodni) i południowy, wś, pow. łowicki, gm. i par. Kompina; odl. od Łowicza G. północnego wiorst 11, a od Kompina w. 5; G. południowego w. 10 a od Kompiny w. 5. Znany już jest przy erekcyi parafii Kompiny w 1445 roku i do niej zaliczony. W 1879 r. liczyły domów: północny 26, południowy 47. Mieszk. katol. 590. W 1881 r. rozl. razem m. 1414, osad 64, grunt klasy I-ej. W 1864 r. rozl. m. 1425, osad 64, ludności 479. [t. II, str. 507]

Gągolin Niemiecki

Gągolin, 2.) - niemiecki, kol., pow. łowicki, gm. Kompina, par. Łowicz. Odległość od Łowicza 11 w. W 1879 r. domów w tej kolonii było 21. Ma staw rybny. Mieszk. ewangelicy. W 1881 r. rozl. m. 470, osad 20. W 1864 r. rzol. m. 470, osad 19. Ludności 158. Karczma gągolińska murowana, stojąca przy trakcie sannickim, po lewej stronie jadąc z Łowicza, nosi nazwę Biała. Wszystkie te wsie leżą po lewej stronie traktu z Łowicza ku Warszawie; 3 różne miejscowości utworzyły się ztąd, że ze wsi rozkolonizowanej zrobiono G. północny i południowy. Dobra G. niegdyś należały do dóbr stołowych arcybiskupów gnieźn. i w 1445 r. Winc. Kot arcybiskup przeznaczył tę wieś na uposażenie parafialnego kościoła w Bednarach. [t. II, str. 507]

Kompina

Kompina, wś i folw. nad rz. Bzurą, pow. łowicki, gm. i par. Kompina. Leży na prawo od drogi bitej z Łowicza do Sochaczewa, o 8 w. od Łowicza. Posiada kościół paraf., urząd gm., kasę wkładowo-zaliczkową, szkołę początkową, oberżę; w miejscu gdzie stoi młyn nad Bzurą, było stare cmentarzysko przedhistoryczne. K. należało pierwotnie do parafii kolegiaty łowickiej. Wincenty Kot arcyb. gnieźnieński wystawił tu kościół i założył parafią w 1445 r. Kosćiół p. w. ś. Wojciecha i Barbary ma w wielkim ołtarzu dwa obrazy pędzla R. Hadziewicza z r. 1857. Na cmentarzu grzebalnym stoi kaplica. Szkoła elementarna ma do 60 uczniów. Kasa wkładowo-zaliczkowa miała w 1787 r. 5536 rs. obrotu. K. stanowiła dawniej tak zwaną ekonomią rządową, na które rozdzielane były dobra królewskie za królestwa kongresowego; tu była siedziba komisarza ekonomicznego księstwa łowickiego. W 1827 r. było tu 49 dm., 335 mk., obecnie 503 mk. Grunta folwarczne, własność rządowa, tworzą dwa folwarki wieczysto czynszowe, z obszarem 226 mr.; do włościan należy 1713 mr., w tem 1151 mr. ornej ziemi, 433 mr. pastwisk i 29 mr. nieużytków. Paraf. K. dek łowicki, 2015 dusz, z tych 1200 umie czytać. (por. Lib. ben. Łaskiego II, 263, 266, gdzie K. zowie się Kampiną). Gmina K. należy do sądu gm. okr. I w Nieborowie, st. poczt. w Łowiczu, ma 14055 mr. obszaru, w tem 652 mr. pszennej, 6572 mr. żytniej, 763 mr.łąk, 5266 mr. pastwisk i 802 mr. nieużytków. Osad 841, mk. 5683 (2811 męż. i 2872 kob.), z tych 5275 katol., 399 ewang. i 9 żydów. Z zakładów przemysłowych jest tu 1 papiernia z prod. na 750 rs., 2 wiatraki i 5 młyn. wodnych z prod. na 1830 rs. Ekonomia K. 1829 r. przyłączona do dóbr Łowicz, miała 1862 r.: 1 folw., 17 wsi, 3 młyny; rozl. 11573 mr. [t. IV, str. 317]

Kompina, wś, pow. łowicki. Nowy kościół murowany, w ostatnich czasach wzniesiony. [supl., t. XVI, str. 112]

Patoki

Patoki, 2.) wś nad rz. Bzurą, pow. łowicki, gm.. i par. Kompina, odl. 9 w. od Łowicza. Posiada młyn wodny, 29 dm., 237 mk., 604 mr. ziemi włośc. W 1827 r. było 19 dm., 141 mk. P. należały do dóbr stołowych arcyb. gnieźn., były osadzone na prawie niemieckiem. Przy erekcyi parafii w Bednarach, wincenty Kot, arcyb. gnieźn., w 1445 r. nadał plebanowi prawo pobierania korca mąki z młyna w Patokach, dziesięcinę z łanów sołtysich i po korcu owsa jako kolędę z łanów kmiecych. Jakub z Sienna, arcyb. gnieźn., aktem z 1478 r. przekazał dziesięciny i dochody stołu arcyb. z P. na rzecz kapituły łowickiej (por. Lib. Ben. Łask., II, 249, 463-6, 526-50). [t. VII, str. 896]

Płaskocin

Płaskocin, w XVI w. Plaskoczyno, wś, pow. łowicki, gm. Jeziorko, par. Kompina, odl. 4 w. na półn.-zachód od Łowicza, ma 267 mk., 853 mr. ziemi włośc. W 1827 r. było 34 dm., 172 mk. Według Lib. Ben. Łask. (II, 263-265) była to wś należąca do dóbr stołowych arcyb. gnieźnieńskich, w par. Łowicz. Gdy w 1445 r. Wincenty Kot, arcyb. założył parafią w Kompinie, wtedy P. z kilku wsiami sąsiedniemi odłączył od par. Łowicz, dla utworzenia nowej parafii. Łany kmiece dawały plebanowi tylko kolędę po korcu owsa, dziesięcinę zapewne na stół arcybiskupi, zaś łany wójtowskie po 5 gr. za dziesięcinę. W 1829 r., gdy z dóbr rządowych utworzono tak zwane księstwo łowickie, P. wszedł w skład tych dóbr i należał do klucza Jeziorko. [t. VIII, str. 274-275]

Sromów

Sromów, wś i folw., pow. łowicki, gm. i par. Kompina, na lewo od drogi bitej z Łowicza do Sochaczewa, odl. 9 w. od Łowicza; ma 33 dm. (3 folw.), 330 mk., 355 mr. folwarcznych (dawniej wieczysta dzierżawa) i 604 mr. włośc. (188 mr. pastw. i 21 mr. nieuż.), rozdzielonych na 25 osad. W 1827 r. było 27 dm., 178 mk. Na gruntach folwarku, na wydmie piaszczystej, ślady osady przedhistorycznej. Znaleziono tu urny, liczne krzemienne wyroby. Wś należała do klucza Kompina, dóbr arcyb. gnieźn., w obecnem stuleciu zaś do księstwa łowickiego. [t. XI, str. 168]

Zabostów Duży

Zabostów, 1.) Duży, w XVI w. Zabostow major, wś nad rz. Bzurą, pow. łowicki, gm. i par. Kompina, odl. 6 w. od Łowicza, na prawo od drogi bitej do Sochaczewa wiodącej, ma 37 dm., 281 mk., 41 os. i 927 mr. (w tem 214 mr. past. i 70 nieuż.). W r. 1827 było 30 dm., 195 mk. Wś ta należała do dóbr stołowych arcyb. gnieźn. Według regestrów poborowych pow. gosyńskiego z r. 1579 Zabostowo major płaciło od 12 1/2 łan. km., 1 zagr., 2 kom., Zabostowo minor dawało od 9 3/8 łan. km., 2 łan. wójt., 1 rzeźnika, 2 komorników (Pawiń., Mazowsze, 205). Wojciech Jastrzębiec zamienił małdraty, dawane niechętnie przez ludność, na dziesięcinę snopową i takową przeznaczył w r. 1433 na uposażenie rektora szkoły przy kollegiacie. Dziesięcina ta wynosiła później 42 korce i 11 garncy żyta. Po zamianie na pieniężną w r. 1801 płacono 355 zł. gr. 22 do kasy okręgowej w Łowiczu. Przy erekcyi w r. 1445 nowej parafii w Kompinie, do której wcielono Z., przeznaczono dla plebana od kmieci po korcu żyta z łanu na kolędę. W r. 1603 arcyb. Karnkowski, ustanawiając przy kollegiacie łowickiej bractwo Miłosierdzia, nadał mu wójtowstwa w Z. i Korabiu. Wójtowstwo to, obejmujące 125 mr. 69 prętów, przeszło potem na własność szpitala powiatowego w Łowiczu (Łaski, L. B., II, 247, 265, 509). [t. XIV, str. 204-205]

Zabostów Mały i Poduchowny

Zabostów, 2.) Mały i Z. Poduchowny, w XVI w. Zabostow minor, wś nad rz. Bzurą, pow. łowicki, gm. Kompina, par. Łowicz (odl. 4 w.), ma 34 dm., 237 mk., 285 mr. (122 pastw., 17 nieuż.). Z. Poduchowny ma 16 os., 228 mr. (73 pastw., 5 nieuż.). W r. 1827 było 30 dm., 156 mk. Dziesięciny ztąd pobierał proboszcz kollegiaty a następnie Wojciech Jastrzębiec, arcyb. przeznaczył je dla szpitala przy kościele św. Jana Chrzc., któremu nadał wójtowstwo w Z. i łąki. Wójtowstwo to było kupione za 30 grzyw. od Piotra Brzeczki i żony jego Doroty (Łaski, L. B., II, 237, 513, 515). [t. XIV, str. 205]

 

Strona główna