Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Wydany pod redakcyą Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego

Rzeki Księstwa Łowickiego

Indeks  Bobrówka  Branica  Bzura  Czernica  Gać  Goławiczka  Iślanka  Jarzębówka  Jeżówka  Korabiewka  Korabka  Lutomia  Łupia  Makówka  Mzura  Przysowa  Rawka  Skierniewka  Słudwia  Sucha  Uchanka  Zielkówka

Bobrówka

Bobrówka, lub Kalenica, rzeczka, bierze początek pod wsią Bobrowo w pow. łowickim, płynie w kier. zach. pół. przez wsie: Kalenice, Łyszkowice, Stawy, Okręt, Rydwań i Mystkowice, a przebiegłszy 25 w. wpada do Bzury z prawego brzegu naprost Urzecza, pomiędzy Łowiczem a Sobotą. [tom I, str. 263]

Branica

Branica, zw. też Jarzębówka rzka w pow. łowickim, poczyna się pod Pszczonowem, płynie równolegle do Kalenicy i Uchanki a między niemi pod Łagowem i Uchaniem dolnym w mieście Łowiczu, uchodzi z praw. brzegu do Bzury, ubiegłszy 22 km. Brzegi płaskie, grunt piasczysty. Opis podany p. n. Jarzębówka (t. III) jest niedokładny. [supl., t. XV, str. 227]

Bzura

Bzura, rz. poczyna się ze zdrojów w lasach na Łagiewnikach pod Zgierzem, płynie przez Zgierz, Ozorków, gdzie obsługuje fabryki tkackie, dalej przez Leśmierz, Łęczycę, Sobotę, Łowicz, Sochaczew, a pod Kamionem wpada do Wisły. Ważniejsze przypływy są: z lew. str. Ochnia od Kutna do Łęk; Przysuwa, od Trębek na Model, Stępów, pod Łowicz; z prawej strony: Malina przez Piątek do Pęcławic; Moszczenica do Orenic; Mroga od Główna przez Bielawy do Walewic; Rawka od Rawy do Bolimowa; Piża od Pruszkowa na Święcice, Passy do Pawłowic. B. od poczęcia swego pod Łagiewnikami aż do Łęczycy płynie niziną wązką, za znacznym spadkiem, i obsługuje dużo młynów; dla kultury woda użyta z korzyścią do nawodnienia łąk na Cedrowicach i Leśmierzu, gdzie irygacya zagonowa wydaje trzy pokosy obfite, z których pierwszy dojrzewa między 10 a 15 maja; co dowodzi, że klimat w tej części kraju dla nawodnienia bardzo przychylny. Od Łęczycy spadek Bzury zmniejsza się tak, że między Kterami a Orłowem dochodzi do 3 cali na 100 pręt. pols., co sprzyjało formowaniu się torfu, którem od Łęczycy do Orłowa zajmuje około 20 stóp. Dotychczas przestrzenie te, zalane wodą, w znacznej części były bezużyteczne. W roku 1877 na Leśmierzu wzięto się do kultury łąk przez nawodnienie, a na Żalach i Kterach do osuszania i nawadniania: pomyślnym skutkiem tych robót zachęceni właściciele dóbr Siemienic, Młogorzyna, Goślubia, Włostowic, Pęcławic i Łęk kościelnych zebrali się w towarzystwo i wzięli się do wspólnego osuszenia i nawodnienia swych bagien, zajmujących przeszło 80 włók. Roboty podzielone na wspólne, których nakład obliczony od przestrzeni, i osobiste, obciążające każdy majątek z osobna; roboty wspólne, służące do osuszenia, już są dokonane, a nawodnienie, wykonać się mające na każdym majątku własnym nakładem dziedzica, także się prowadzi. W projekcie nawodnienia przewidziane jest także kopanie torfu, co w roku 1880 na Łękach, Młogorzynie i Pęcławicach już się rozpoczęło. Przyszłość więc tych majątków pod względem korzystnego użycia wody z Bzury i torfu byłaby zapewniona. Od dolnej granicy Łęk kościelnych do Soboty ulepszenie błot wykonać się nie dało, ponieważ młyn na Sobocie zabiera spadek, potrzebny do odprowadzenia wody. Od Soboty do Łowicza łąki wymagają nawodnienia; od Łowicza zaś do Sochaczewa łąki zatopione przez młyny, któreby znieść trzeba, aby przestrzenie te uczynić dostępne dla ulepszenia. Tak samo młyny za Sochaczewem przeszkadzają w użyciu wody z Bzury dla łąk. O ważności tej gałęzi kultury dla rolnictwa łatwo się przekonać, wiedząc, że bagna w Królestwie Polskiem zajmują dwa miliony morgów, któe czekają osuszenia a następnie nawodnienia; bardzo znaczną część tych przestrzeni zajmuje torf. Za rządu pruskiego około 1805 r. zamierzono zająć się osuszeniem błot przez B. tworzonych, uregulowaniem jej biegu i połączeniem przez kanał z Nerem. Obecnie oczyszczaniem rzeki i osuszaniem błot nadrzecznych kieruje inżynier-technik i przedsiębiorca prywatny Tonn. Według L. Wolskiego do B. wpadają: Sokołówka, Ochnia, Goławiczka, Przysowa z Gacią v. Czernicą, Lutomia, Ludzianka czyli Dunaj, Zimna woda, Moszczenica, Mroga, Kalenica, Branica, Iślanka czyli Uchanka, Makówka czyli Zelkówka, Skierniewka czyli Łupia, Rawka czyli Bolimowka, Sucha, Radziejowka albo Pissa albo Gągolina, Utrata albo Mrowa, Łasiocha. Więcej o rzece B. czytaj: "Krótki zbiór Jeografii Król. Pols. i w. ks. poznańskiego" Wrocł. 1716. Surowieckiego W. "O rzekach i spławach krajów ks. warszaws. z polecenia J. W. Łubieńskiego ministra sprawiedliwości. W. Warsz. Cz. 1. 1811, z mappą rzek ks. warszaw. z lewego br. Wisły". [t. I, str. 523-524]

Bzura, 1.) rzeka, ob. Mzura. [supl., t. XV, str. 290]

Czernica

Czernica, 1.) inaczej Gać, rz., dopływ Przysuwy, ob. Bzura. [t. I, str. 821]

Gać

Gać, 2.) ob. Czernica. [t. II, str. 433]

Goławiczka

Goławiczka, ob. Bzura. [t. II, str. 663]

Iślanka

Iślanka, ob. Uchanka i Bzura. [t. III, str. 305]

Jarzębówka

Jarzębówka, rzeczka w pow. łowickim. Bierze początek pomiędzy Uchaniem a Srokami, płynie ku północy równolegle z Uchanką i wpada do tejże z prawego brzegu w m. Łowiczu, tuż powyżej jej ujścia do Bzury. Długa 9 wiorst. [t. III, str. 466]

Jarzębówka, ob. Branica. [supl., t. XVI, str. 9]

Jeżówka

Jeżówka, 1.) rz., poczyna się w pow. skierniewickim, na granicy pow. brzezińskiego, z dwóch strumieni, od osady Jeżów z południa a od Krosnowej i Słupi z północy, łączących się pod Modłą; płynie wkierunku wschodnim pod Gzowem i Janisławicami a za Grocholskim młynem wpada z lewego brzegu do Skierniewki [t. III, str. 586]

Korabiewka

Korabiewka, al. Sucha, rzeczka, bierze początek pod wsią Gąbą ma płd. od Mszczonowa w pow. błońskim, wchodzi w pow. skierniewicki, płynie przez Korabiewice, Zator, Puszczę Korabiewską i za Budami Bolimowskiemi, na granicy pow. łowickiego wpada poniżej Rudy z praw. brz. do Rawki. Długa 18 w. [t. IV, str. 390]

Korabka

Korabka, rz. ob. Korabiewka. [t. IV, str. 391]

Lutomia

Lutomia, rz., początek w pow. łowickim pod Rużycami, płynie na wsch. przez Kocierzów, wchodzi w pow. sochaczewski, płynie przez Jasieniec, Szwarocin i poniżej Kozłowa biskupiego wpada z lew. brz. do Bzury. Długa 14 w. Naprost Szwarocina przyjmuje z lew. brz. strumień od Koszyjca i Rybna. [t. V, str. 490]

Łupia

Łupia, rz., ob. Skierniewka. [t. V, str. 830]

Makówka

Makówka, rzeka, ob. Zielkówka, Zelkówka, Bzura. [t. V, str. 935]

Mzura

Mzura, w dokum. Mssura, nazwa dawna rz. Bzura w Lib. Ben. Łaskiego i przytoczonych tam dokumentach. [supl., t. XVI, str. 306]

Przysowa

Przysowa, rzka, bierze początek w pow. gostyńskim, w błotach pod wsią Trębki, płynie w kierunku wschod.-południowym pod Kątami, Skrzeszewami, Modelem, przechodzi kawałkiem przez pow. kutnowski, poczem wchodzi w pow. łowicki, płynie pod Złakowem, Retkami i pod Klewkowem powyżej Łowicza wpada z lew. brzegu do Bzury. Długa blizko 40 w. Przyjmuje z praw. brzegu pod Złakowem Studwię, z lewego pod Retkami Czernicę al. Czerniew. [t. IX, str. 231]

Rawka

Rawka, al. Bolimówka, rzeczka, prawy dopływ Bzury, powstaje w okolicach Rawy z połączenia trzech strumieni, rozlewających się w dwa obszerne stawy pod kol. Frydrychowem i po za osadą fabr. Tatary. Najważniejszy z tych trzech strumieni uprowadza leśne wody stoków płaskowzgórza, którego grzbietem płynie Pilica. Bierze on początek w lasach na północ od Lubochenka, między Stanisławowem a Annopolem, płynie ku wschodowi na Trzemesznę, Chociw i zwróciwszy się ku półn., płynie szeroką doliną o wyniosłych brzegach, przyjmując z lew. brzegu strumienie z pod. Ząbek, Czerwonek i największy z lasów z pod Rewicy i Leszczyn. Temu ostatniemu karta szt. gener. (XIX B) daje nazwę Rawki; z praw. brzegu znowu w samej Rawie łączy się strumień Rylski. Płynąc dalej w kierunku półn.-wschod. szeroką doliną, przyjmuje z praw. brzegu większe dopływy: Białkę z pod Biały rawskiej, uchodzącą pod Wołuckim młynkiem, a powyżej Dolecka rzkę b. n. od Woli Pękoszewskiej i Jeruzala. Dolina R. staje się w tych okolicach bagnistą, wyniosłe krawędzie doliny się obniżają, zwłaszcza z praw. brzegu. Od punktu w którym R. przecina tor drogi żel. warsz.-wiedeńskiej w pobliżu Miedniewic (pomiędzy st. Radziwiłłów a Skierniewicami), wchodzi ona w obszar lasów dawnej puszczy bolimowskiej (tu nosi zwykle miano Bolimówki), przepływa pod Bolimowem, pod Budami Bolimowskiemi przyjmuje z praw. brzegu Korabiewkę i pomiędzy Kęszycami a Sierzchowem uchodzi z praw. brzegu do Bzury. Długość ogólną podają zwykle na 10 mil; szerokość średnia 4, miejscami do 10 sążni; głębokość przy dość bystrym biegu i obfitości wody dość znaczna, choć bardzo zmienna. Przy ujściu rozlewa się szeroko, ale staje się płytką. [t. IX, str. 570-571]

Skierniewka

Skierniewka, al. Łupia, rzeczka, powstaje śród wyżyn pod Głuchowem, w pow. skierniewickim (na granicy rawskiego), płynie w kierunku półn.-wschodnim pod Michowicami, Wolą Wysoką, Żelazną, Rzędkowem, Strzybogą; skręca ku zach.-północnemu, płynie pod Skierniewicami, Mokrą, wchodzi w powiat łowicki, dążąc przez Sierakowice, Bełchów, Dzierzgów, Bobrowniki, Arkadyą (dawniej Łupia), za Mysłakowem, na wschód od Łowicza, wpada do Bzury z prawego brzegu. Pod Wolą Wysoką przyjmuje z lewego brzegu Jeżówkę. [t. X, str. 675]

Słudwia

Słudwia, al. Słutwia, mylnie Studwia, rzeczka w pow. kutnowskim, ma źródło pod Oporowem, przepływa w gm. Żychlin przez wsi Wólka Lizigódź, Drzewoszki, Pasieka, Budzyn, os. Żychlin, Wolę popową, Zarembów i w pobliżu granicy pow. kutnowskiego, gostyńskiego i łowickiego, pod wsią Maurzyce uchodzi do Przysowy, dopł. Bzury. [t. X, str. 848]

Sucha

Sucha, 2.) rzka, ob. Korabiewka. [t. XI, str. 525]

Uchanka

Uchanka, al. Baranica, rzeczka, bierze początek ze strumieni spływających z płaskowzgórza około Płyćwi i Pszczonowa, w pow. łowickim, płynie ku płn. na Jacochów, Uchań Dolny i uchodzi do Bzury pod Łowiczem. Długość biegu około 15 w. [t. XII, str. 738]

Zielkówka

Zielkówka, al. Zelkówka, także Makówka, rzeczka, bierze początek śród wyniosłej wyżyny pod Kawęczynem, w pow. skierniewickim, płynie ku płd.-wsch. przez Godzianów, Zapady, Dąbrowice, przecina tor dr. żel. warsz.-wied. między Skierniewicami a Płyćwią dąży ku zach.-płn., równolegle z drogą żelazną na linii Skierniewice-Łowicz, przepływa przez Wolę Makowską, Stachlew, wchodzi w pow. łowicki, płynie pod Placencyą i Zielkowicami a pod Łowiczem uchodzi do Bzury z praw. brzegu. Długość biegu 28 w. [t. XIV, str. 595]

 

Strona główna