Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Wydany pod redakcyą Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego

Parafia Zduny

Indeks  Dąbrowa  Jackowice Prymasowskie i Pijarskie  Łaźniki  Mikołajewek  Maurzyce   Piaski  Strugienice  Szymanowice  Świące  Wierznowice  Zduny

Dąbrowa

Dąbrowa, 6.) wś, pow. łowicki, gm. Bąków, par. Zduny, o 2 w. od Zdun, 32 mk. [t. I, str. 919]

Jackowice Prymasowskie i Pijarskie

Jackowice, prymasowskie i pijarskie, pow. łowicki, gm. Bąków, par. Zduny. Odległość od Łowicza 14 w. a od Zdun 2 wiorsty. J.-pijarskie, obecnie osada większa w ks. łowickiem, stanowią wieczystą dzierżawę i liczą obszaru mr. 428 (120 pszen, 16 żytn., łąk 34, pastwisk 95, nieużytków 15). Prymasowskie w 1881 ziemi włośc. mr. 842 (250 pszen, 356 żytn., 25 łąk, 200 pastwisk, nieużyt. 21, osad 37). J.-pijarskie w 1879 liczyły katol. 107, domów dworskich 10. J.-prymasowskie, kolonia (1879) katolików 296, dom dwors. 1 i 24 dm. kolonistów; ziemi włośc. (w 1864 r.) 852 mr. 130 pr. a nieurodz. mr. 20, pr. 233. Osad 40, ludności 249. Nazwy tych 2 miejscowości najlepiej wskazują do kogo one kiedyś należały; leżą zaraz za Zdunami, pomiędzy traktem kaliskim a linią drogi żelaznej warszawsko-bydgoskiej. [t. III, str. 358]

Łaźniki

Łaźniki, wś, pow. łowicki, gm. Bąków, par. Zduny (Łaski, Lib. ben. II, 505); odl. od Łowicza w. 18, od Zdun w. 6. W 1879 r. mk. kat. 517, dm. 73 włośc. Szkoła elementarna i 1681 mr. obszaru, w tem 381 mr. pastw. i 38 mr. nieuż. Płynie obok rz. Przysowa. W 1827 r. Ł. wś rząd. 66 dm., 424 mk. W 1358 roku król Kazimierz Wielki, będąc źle poinformowany, jakoby wś Łaźniki, Bąków i inne, w ziemi łowickiej położone, stanowiły część królewszczyzny, kazał takowe administrować na rzecz swoją. Dowiedziawszy się jednak, że go źle objaśniono, albowiem te wsie stanowiły własność arcybisk. gnieźn., sam dobrowolnie, nie czekając na restytucyą, przywilejem wydanym w Lublinie d. 7 czerw. 1358 r. wspomiane wsie arcybiskupowi powrócił. [t. V, str. 623]

Maurzyce

Maurzyce, wś, pow. łowicki, gm. Bąków, par. Zduny; odl. 6 w. od Łowicza, 3 w. od Zdun. Leży przy drodze bitej łowicko-kaliskiej. W 1827 r. było tu 37 dm., 239 mk. i wieś była rządową. Obecnie jest 48 dm., 51 osad, 315 mk. katol., 518 mr. ziemi włośc., w tem 92 mr. nieuż. W Lib. Ben. Łaskiego wieś ta nosi nazwę Marzicze, Marczyce, Marzice (t. II, 505). t. VI, str. 180]

Maurzyce, r. 1357 Marzicze, r. 1576 Maurzicze, wś, pow. łowicki. W dok. z r. 1357 śród włości arcyb. gnieźn. R. 1576 w pow. orłowskim; arcyb. płaci tu od 12 1/2 łan., 6 zagrodn., 1 komorn., 1 karczmy, osad 24. supl., t. XVI, str. 310]

Mikołajewek

Mikołajewek, kol., pow. łowicki, gm. Bąków, par. Zduny. Są to grunta poduchowne we wsi Zduny. Nazwa dana przy tworzeniu tej osady po 1864 r. Odl. od Łowicza w. 12. W 1881 r. dm. 9, kolonistów katol. 34 i 1 prawosł. Ziemi mr. 44, osad 15 klasy III-ej. [t. VI, str. 399]

Piaski

Piaski, 9.) fol., pow. łowicki, gm. Bąków, par. Zduny. Folw. ten należy do dóbr Zduny. Urodził się tu współczesny kanonik krakowski i zasłużony pracownik na polu badań historycznych, ks. Ignacy Polkowski, w dniu 6 marca 1833 r. Ojcie jego był dzierżawcą folwarku. [t. VIII, str. 49]

Strugienice

Strugienice, w XVI w. Strzugyenycze, wś nad rz. Bzurą, pow. łowicki, gm. Bąków, par. Zduny, odl. 7 w. od Łowicza, posiada szkołę początkową, młyn wodny, 68 dm., 564 mk., 1685 mr. (878 mr. pastw. i 80 mr. nieuż.). W 1827 r. było 51 dm., 353 mk. W 1369 r. arcyb. Jarosław Skotnicki, założywszy nowe wójtowstwo, zobowiązał wójta i następców jego do oddawania plebanowi zduńskiemu dziesięciny. Na początku XVI w. kmiecie dawali pleb. w Zdunach meszne jedynie (Łaski, L. B., 505 przypis. i 506). W 1576 r. S., wś arcybiskupia, miała 24 łan., 2 zagrod., 2 karczmy dziedz., 2 roczne. Wójtow. tamże 2 łan., 4 komorn. z bydłem, per grossos 4, zagrodn. ubodzy 2, rzemieślnicy 3, rzeźnik 1, osadników 45 (Pawiński, Wielkop., II, 92). W 1882 r. nadana wraz z innemi wsiami w. ks. Konstantemu. Należą one do księstwa łowickiego, ekonomii Bąków i klucza Zduny. [t. XI, str. 418]

Szymanowice

Szymanowice, 1.) wś włośc., pow. łowicki, gm. Bąków, gm. Zduny, odl. 8 w. od Łowicza, pomiędzy torem dr. żel. warsz.-bydgoskiej a rzką Przysową, ma 27 dm., 226 mk., 708 mr. (299 past. i 37 mr. nieuż.). W 1827 r. 25 dm., 188 mk. Wś wchodziła w skład ekonomii Bąków, dóbr ks. łowickiego. Wś ta wymieniona w liczbie posiadłości arcyb. gnieźnień. w akcie Kazimierza W. z d. 1 marca 1357 r. Na początku XVI w. łany kmiece dają plebanowi w Zdunach tylko kolędę. W 1576 r. Sz., wieś arcybiskupia, w pow. orłowskim, miała 8 łan., 1 zagr., karczmę, karczmarzy na półłanach 5, łan. 2 1/2, os. 28. Wykopano tu w r. 1886 dość znaczną ilość starych pieniędzy, które wysłano do Petersburga. [t. XII, str. 112]

Świące

Świące, 1.) al. Święcie, wś włośc. nad Bzurą (z praw. brzegu), pow. łowicki, gm. Bąków, par. Zduny, odl. 5 w. od Łowicza, ma 10 dm., 99 mk., 295 mr. W 1827 r. 4 dm., 34 mk. Wchodziła w skład ekonomii Zduny, w dobrach ks. łowickiego. [t. XI, str. 637]

Wierznowice

Wierznowice, w dok. z XV w. Wierzmoviec, w XVI Swyerzynowice, wś nad rz. Bzurą, pow. łowicki, gm. Bąków, par. Zduny, odl. 12 w. od Łowicza, ma 24 dm., 186 mk., 678 mr. (392 roli, 59 łąk, 202 pastw.). Olejarnia z prod. na 300 rs. rocznie. W 1827 r. było 21 dm., 147 mk. Wś jest zdawna własnością arcybiskupów. Wojciech Jastrzębiec, arcyb. gnieźn., uposażając kollegiatę łowicką w r. 1443, przeznaczył, między innemi, na ten cel i dziesięciny z W. Na początku XVI w. płacono dziesięciną kollegiacie łowickiej a plebanowi w Zdunach tylko kolędę (Łaski, L. B., II, 506, 551). Według reg. pob. pow. orłowskiego z r. 1576 wś arcybisk. W. miała łan. 5 1/2, karczmę, osad. 20 (Pawiński, Wielkop., II, 100). [t. XIII, str. 418-419]

Zduny

Zduny, 1.) wś i fol., pow. łowicki, gm. Bąków, par. Zduny, odl. 11 w. od Łowicza, posiada kościół par. murowany, kaplicę cmentarną, sąd gm. okr. III, urząd gmin. Bąków z kasą wkładowo-zaliczkową, szkołę początkową, około 500 mieszkańców. Wieś skolonizowana ciągnie się wzdłuż toru drogi żel. warsz.-wied. Folw. nosi nazwę "Piaski". W 1827 r. było 45 dm., 353 mk. Jest to dawna posiadłość arcyb. gnieźnieńskich, w kasztelanii łowickiej. Zapewne należała pierwotnie do grodu łowickiego. Później utworzony był oddzielny klucz zduński dóbr arcybiskupich, obejmujący 7 folwarków i 16 wsi. Folwarki były: zduński, maurzycki, urzecki, bogoryjski, bąkowski, wierznowski i wysokienicki, wsi: Zduny, Maurzyce (Marczyce), Urzecze, Bogorya, Bąków, Wierznowice, Wysokienice, Strugienice, Świące, Łaźniki, Jackowice, Szczudłów, Otolice, Rząśno, Złoków Borowy. We wsiach było w XVIII w. 352 kmieci na 240 łanach a folwarki miały około 3152 mr. pruskich. W r. 1777 cały klucz miał 284 gospodarzy, 1650 dusz w 365 domach, na 248 włókach. Czynszu drobnego dawali 250 zł., najmu wielkiego 3033 zł. 15 gr., kur dawali 992, kapłonów 160, jaj 140 kóp, pszenicy 184 kor., owsa 677 kor., siemienia lnianego 69 1/2 garncy, konopnego 6 garncy, słomy 115 1/2 kóp, przędzy 518 łokci. Co do podatków zaś płacili subsidium charitativum zł. 4802 gr. 10, podymnego 827 zł. Dawali też lenungu zł. 438, flisowego zł. 47. W r. 1749 ks. Jan Milicki, proboszcz gnieźn., kanonik płocki i łucki, archidyakon uniejowski, wypuścił klucz zduński Gadomskiemu, generałowi, za 24000 tynfów rocznie, gdy poprzednio Kiełczewski płacił 17000. Dziś lud mieszkający w tym kluczu wyróżnia się pobożnością, uczynnością, oświatą, starannem gospodarstwem rolnem. Zajmuje się pszczelnictwem, sadownictwem, kupuje książki, prenumeruje pisma, zatrzymał swój dawny, strojny ubiór. Kościół parafialny, p. w. św. Jakuba, istniał tu przed r. 1359, albowiem arcyb. Jarosław ze Skotnik założywszy w tymże roku we wsi Strugienie nowe wójtowstwo, zobowiązał wójta i następców jego do oddawania plebanowi zduńskiemu dziesięciny. W r. 1441 arcyb. Wincenty Kot ustanowił nowe wójtowstwo we wsi Maurzyce (w par. Zduny), które nadał niejeakiemu "Gregorio Bohemo pixidario castri Loviciensis intuitu ipsis serviciorum" i także przeznaczył dziesięciny dla kościoła zduńskiego. Na początku XVI w. folwark arcybiskupi i wójtowstwo w Z. dają dziesięcinę kościołowi, zaś kmiecie tylko meszne, po 3 kor. żyta i 3 kor. owsa z łanu. Pleban posiada 2 łany, dwie łąki, jedną w Z., drugą w Łaznikach, plebanią z ogrodem i śpichrzem, domy dla wikaryuszów i dom na szkołę (Łaski, L. B., II, 505). W r. 1600 arcyb. Stanisław Karnkowski oddał kościół zduński pod zarząd dominikanów w Łowiczu, przyłączając wszelkie dochody do klasztoru, z zastrzeżeniem, że każdoczasowym plebanem miał być przeor klasztoru, który miał utrzymywać na miejscu zakonnika swej reguły z tytułem wikaryusza. W 1826 r., po zniesieniu klasztoru i po włączeniu zakonników łowickich do klasztoru w Sochaczewie, mimo protestacyi ówczesnego przeora w Sochaczewie, powrócił kościół zduński pod zarząd księży świeckich. Pierwszym proboszczem został kś. Józef Potaczewski, drugim ks. Piotr Polkowski, stryj kś. Ignacego, kanonika krakowskiego, historyka. Obecna murowana świątynia stanęła na miejsce starożytnego drewnianego, chylącego się do upadku kościołka w r. 1779, nakładem arcyb. Antoniego Ostrowskiego, w r. 1818 konsekrował ją Daniel Ostrowski, sufragan łowicki. Kościół budowy prostej, o jednej nawie, liczy 5 ołtarzy, szósty zaś w kaplicy św. Antoniego, przystawionej w r. 1847. Kś. Antonin Kisielewski, dominikanin, administrator, przyczynił się do odnowienia tej świątyni. Sprowadził dwa ołtarze z kościoła dominikanów w Łowiczu a kś. Aleksander Cetkowski, proboszcz, zastąpił stare obrazy w ołtarzach nowemi, pędzla Murzynowskiego z Warszawy. Na ścianach zakrystyi wiszą stare portrety arcyb. Karnkowskiego i Ostrowskiego. Na cmentarzu grzebalnym stoi kaplica św. Krzyża, zbudowana kosztem 4000 złp. z ofiar parafian r. 1810, a r. 1837 rozszerzona. Dzwonnicę murowaną postawiono w r. 1826, w niej zawieszone 3 dzwony. Uposażenie proboszcza dziś stanowi 3 mr. łak i 3 mr. ziemi ornej. W 1836 r. było gruntu ornego, ogrodów, łak i nieużytków 125 mr., 47 prętów miary dawnej polskiej. Proboszcz kś. Polkowski ustąpił z tego administracyi ks. łowickiego część, zostawszy przy 54 morgach i 57 pręt. i kasa administracyi księstwa zobowiązała się płacić tytułem wynagrodzenia za to ustępstwo rocznie po 105 rubli i dawać żyta kor. 6, jęczmienia kor. 3, owsa kor. 3 miary warszawskiej. Na folw. księżym "Piaski" urodził się kś. Ignacy Polkowski. Długi czas był tu nauczycielem elementarnym Jan Budyta, autor poezyi religijnych, drukowanych w Warszawie (1843-1882). W samej wsi stał obszerny dwór drewniany, odbudowany po raz ostatni przez arcyb. Wacława Leszczyńskiego. Z. par., dek. łowicki, około 3100 dusz. [t. XIV, str. 547-548]

 

Strona główna