Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Wydany pod redakcyą Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego

Parafia Złaków

Indeks  Duplice Duże i Małe  Karsznice  Mastki  Niespusza  Retki  Złaków Borowy  Złaków Kościelny

Duplice Duże i Małe

Duplice (duże i małe), dwie wsie sąsiednie rządowe, nad strugą Czerniewem, dopływem Przysowy, pow. łowicki, gm. Jeziorko, par. Złaków, leżą o 8 w. od Łowicza, o 3 w. od Złakowa, na lewo od drogi z Łowicza do Kiernozi. W 1827 r. D.-duże liczyły 34 dm. i 250 mk., a D.-małe 21 dm., 116 mk.; obecnie D.-duże mają 58 dm., 361 mk., 1466 m. rozl., a D.-małe mają 37 dm., 209 mk., 937 m. rozl. [t. II, str. 228]

Duplice, wś, pow. łowicki. W dok. z r. 1359, śród włości arcyb. gnieźn. (K. W., n. 1404). [supl., t. XV, str. 453]

Karsznice

Karsznice, 1.) kol. nad rz. Czerniew, pow. łowicki, gm. Jeziorko, par. Złaków. Odl. 16 w. od Łowicza. Ma 1167 mr. obszaru, w tem 587 m. pastw. i 39 mr. nieużytków, osad 45, dom. 48 i 310 mk. katol. Por. Jeziorko. [t. III, str. 882]

Mastki

Mastki al. Niespuszcza, w dok. Nyespuscha, wś i fol., pow. łowicki, gm. Jeziorko, par. Złaków Kościelny, odl. 15 w. od Łowicza. Ma 27 dm., 214 mk., 326 mr. ziemi fol. i 582 mr. ziemi włośc. N. wchodziła w skład dóbr Jeziorko (ob.). W 1827 r. było 20 dm., 143 mk. Według Lib. Ben. Łaskiego (II, 259 i 260) było w N. sołtystwo, dające proboszczowi w Złakowie w miejsce dziesięciny 14 1/2 groszy, a kmiecie dawali dziesięcinę i kolędę po mierze owsa z łanu. [t. VII, str. 114]

Niespusza

Niespusza, al. Niespuszcza, w dok. Nyespuscha, wś i fol., pow. łowicki, gm. Jeziorko, par. Złaków Kościelny, odl. 15 w. od Łowicza. Ma 27 dm., 214 mk., 326 mr. ziemi fol. i 582 mr. ziemi włośc. N. wchodziła w skład dóbr Jeziorko (ob.). W 1827 r. było 20 dm., 143 mk. Według Lib. Ben. Łaskiego (II, 259 i 260) było w N. sołtystwo, dające proboszczowi w Złakowie w miejsce dziesięciny 14 1/2 groszy, a kmiecie dawali dziesięcinę i kolędę po mierze owsa z łanu. [t. VII, str. 114]

Retki

Retki, 1.) wś włośc. nad rz. Przysową, pow. łowicki, gm. Jeziorko, par. Złaków Kościelny, odl 10 w. od Łowicza a 3 w. od Złakowa, ma 42 dm., 36 os., 291 mk., 924 mr. (399 mr. nieuż.). W 1827 r. 32 dm., 189 mk. W XVI w. dziesięcina z ról kmiecych i sołtysich szła dla plebana w Złakowie a za kolędę dawano po korcu owsa z łanu (Łaski, L. B., II, 260). Jako wieś rządowa R. wchodziły w skład klucza Jeziorko, wcielonego w 1829 r. do dóbr ks. łowickiego. [t. IX, str. 625]

Złaków Borowy

Złaków, 1.) Borowy, w XV w. Z. Minor, wś, pow. łowicki, gm. Bąków, par. Złaków Kościelny, odl. 24 w. od Łowicza a 2 1/2 w. od Złakowa Kościelnego, ma szkołę początkową, 103 dm., 711 mk., 2345 mr., w tem 1326 ziemi ornej, 326 mr. łąk, 567 pastw., 126 nieuż. W 1827 r. było 88 dm., 514 mk. Na początku XVI w. wieś Z., należąca do dóbr stołu arcybiskupiego, dawała dzisięcinę kanonikom łowickim, meszne zaś po 1 1/2 gr. z łanu dawano pleb. w Złakowie Kościelnym, który też pobierał dziesięcinę z łanów sołtysich (Łaski, L. B., II, 245, 259). W r. 1579 Złakowo Borowe, w pow. gostyńskim, płaci od 25 łan. km., 2 łan. wójtow., 1 rzeźnika, 2 komor. (Paw., Mazow., 205). [t. XIV, str. 625]

Złaków Kościelny

Złaków, 2.) Kościelny, w XV w. Zlakow Major, 1579 r. Zlakow Cerkiewny, wś i fol. nad rzką Przysową, pow. łowicki, gm. Jeziorko, par. Złaków, odl. 24 w. od Łowicza, posiada kościół par. murowany, szkołę początkową, 69 dm., 700 mk., 314 mr. ziemi dawnego folwarku kościelnego, później rządowej, dwie osady pokościelne (jedna po dawnem wójtowstwie), obejmujące 246 mr. i 1298 mr. włośc., w tem 718 mr. roli, 178 łąk, 342 pastw., 100 mr. nieuż. W 1827 r. było 76 dm., 478 mk. Ludność wsi zamożna, zabudowania porządne, oświata dość dawno rozszerzona śród ludu. Sady i pasieki przy domach. Jest to starożytna osada. Wykopywano tu nieraz stare monety, nawet rzymskie. Arcyb. Janisław urządziwszy r. 1334 wójtowstwo w Duplicach Wielkich, zobowiązał wójta do płacenia danin, w miejsce dziesięciny, plebanowi złakowskiemu. W potwierdzeniu posiadłości arcyb. gnieźn. w pow. łowickim przez Ziemowita, ks. mazow., w maju r. 1359 wymieniono: "Slakow binum". Z. i sąsiednie wsi: Bąków, Łaźniki i Wysokienice zostały odebrane arcybiskupom na rozkaz króla Kazimierza, jako bezprawnie posiadane i włączone do dóbr królewskich, lecz w r. 1358 zwraca król te dobra arcyb. Jarosławowi ze Skotnik. Na początku XVI w. istniał tu kościół par. p. w. WW. Sw. Pleban miał dwór z ogrodem i spichrzem, dwa place dla wikaryuszów, 4 place dla zagrodników, 2 łany roli rozdzielone między 4 zagrod., którzy płacili po 20 gr. czynszu. Łany km. dawały dziesięcinę kanonikom łowickim, łąny sołtysie i zagrodnicy na rolach kościelnych dawali plebanowi, który od kmieci pobierał meszne po 1 1/2 gr. z łanu (Łaski, L. B., II, 259, 260). W r. 1579 "Zlakowo Cerkiewne" płaciło od 25 łan. km., 9 kom., 4 rzem., 3 łan. wójt. (Paw., Maz., 205). Dzisiejszy kościół, zabytek budownictwa z XV zapewne wieku, przez relacye wizyt kanonicznych zwany "staroświeckim" lub "krzyżackim". Zbudowany z cegły nietynkowanej, o jednej nawie. Z biegiem czasu pierwotny kościołek powiększano stopniowo: dobudowano więc zapewne naprzód do nawy dzisiejszej nowe prezbyteryum, jednej prawie z nawą szerokości, nieco tylko krótsze; dobudowano zaś je tak dawno, że dziś na pierwsze wejrzenie trudno dopatrzeć w nich różnicy. Nawa na ścianach zewnętrznych: południowej i północnej, na wyskości około 6 stóp posiada pasy, utworzone przez krzyżowanie się linii ukośnych cegieł z powierzchnią prawdopodobnie niegdyś glazurowaną, dziś cokolwiek tylko ciemniejszą od innych. Na ścianie południowej bliżej wielkich drzwi są 2 cegiełki z wypalonemi na nich kształtnie wyrazami erau i stepo, pod gzemsem zaś prezbyteryum z tejże strony można dostrzedz na jednej z cegieł litery A. N., dalsze już nieczytelne. Szczyty: frontowy-zachodni i absydalny-wschodni, jednakowo płaskie, trójkątnie zakończone, z płytkiemi wnękowemi ozdobami w rodzaju ślepych okien, różnią się tem, że frontowy okryty jest rzędem ozdób pilastrowych wystających u góry lecz płaskich, podczas gdy absydalny ma również te, jak tu zowią "palce", ale już z wystającym z muru kantem, nie płaszczyzną boczną. Z biegiem czasu przybudowano jeszcze 3 połączone dziś ze sobą dodatki do ściany północnej, a mianowicie: kruchtę boczną, któa przez ciemną kapliczkę łączy się z zakrystyą. Trzy te części stanęły w różnych czasach. Kruchta ma oddzielny szczyt płaski, zupełnie odmienny od szczytów głównych; za ozdobę posiada tylko szereg arkadek. Na szczycie kruchty wmurowana tablica kamienna, na której, pod herbem Rawicz, napis. V. D. Gaspar Rykowski D. O. M. et Reverendissimi Stanislai Karnkowski Ar. Gn. Domini et Benefactoris, speciali Gratia Canonicus Vielunensis et hujus Ecclesiae Plebanus ad laudem Dei omnipotentis decorumque Ecclesiae praedictae hoc opus restaurarit fecit anno 1592. Jeżeli więc restaurowano kościół z dodaniem może jednocześnie onej kruchty roku 1592, to gmach główny musiał być wzniesiony o wiele wcześniej, a więc nie w połowie XVII w. jak sądzi ks. Korytkowski, przypuszczająe iż fundatorem kościoła był arcyb. Maciej Łubieński. Na podsiebitce był jeszcze w 1820 r. napis: "Venerabilis Stanislaus a Stępów Canonicus Vladislaviensis plebanus in Zlakow, anno domini 1546". Na czas wybudowania dzisiejszego prezbyteryum może rzucić światło tablica nagrobkowa wmurowana w północnej jego ścianie, lecz obecnie zakryta amboną. Tablica ta poświęcona jakiemuś "de Lagów" Klukowskiemu, ozdobiona herbem Łodzia. Kościół cały murowany, długi łokci 60, szer. 20, wys. 16, musiał być kiedyś sklepiony, dziś pokryty sufitem płaskim. Dach ma spadzisty, kryty dachówkę, nad zakończeniem nawy t. z. "Mnich". Oddrzwia wielkich drzwi, jak również zewnętrzne i wewnętrzne kruchty bocznej ostrołukowe o 3 łukach, okna również ostrołukowe. Okna ma tylko ściana południowa. Z zabytków przeszłości przechowała się stara kamienna chrzcielnica, dziś nieużywana. Podstawę jej zdobią herby: Jastrzębiec i Junosza z cyframi S. S. Piękny ołtarz wielki rzeźbiony, z datą 1623 roku, ma obraz Wniebowzięcia N. M. P., na którym z dołu klęczy ksiądz w komży, taki sam jak na tryptyku w Bolimowie i Chruślinie. W r. 1869 kościół został gruntownie odnowiony, trzy okna kolorowe z malowidłami sprowadzono z Wrocławia. Od czasu erekcyi w 1617 r. przez Tomasza z Stępowa Stępowskiego, podkomorzego ziemi gostyńskiej, mansyonarzy, należało do nich wójtostwo we wsi Świeryż, które w r. 1834 nabyło księstwo łowickie z obowiązkiem płacenia rocznie mansyonarzom 840 zł. Z. par., dek. łowicki, miała w 1879 r. 3768 dusz. W skład par. wchodzą: Złaków Kościelny i Borowy, fol. Długie, Stępów, Wola Stępowska, fol. Teresów, kol. i fol. Niespusza, kolonie: Karsznice, Mostki, Duplice Duże i Małe, Retki. W obrębie parafii istnieją cztery szkoły początkowe. W r. 1879 było 2500 parafian, umiejących czytać. Z oświatą łączy się dobrobyt ludności. [t. XIV, str. 625-626]

Złaków, wś, pow. łowicki. Nowy kościół murowany ukończono w r. 1900 a konsekrowano r. 1902. [supl., t. XVI, str. 720]

Strona główna