O Rzekach y Spławach Kraiów Xięstwa Warszawskiego

z Zlecenia JW. Łubieńskiego Ministra Sprawiedliwości przez W. Surowieckiego. Część I.
w Warszawie roku 1811. 
w Drukarni Rządowey.

 

O Bzurze i Nerze

Do zupełnego połączenia krain naszego drogami głównych spławów, ieszcze nam brakuie iednéy od znacznéy części Departamentów Kaliskiego i Poznańskiego. Pilica i Noteć, płynąć samemi tylko ścianami, nie może im czynić tey przysługi, iakiey z wielu względów potrzebuią. Obfite ich zrzodła płodów natury i rozkrzewionego więcey, aniżeli gdzieindziéy przemysłu, niemaiąc przez to dostatniego odbytu, nie mogą ieszcze nabrać tego stopnia doskonałości, do iakiego są sposobne. Liczne ich rzemiosła i fabryki wzmogłyby się w dwójnasób, gdyby z mnieyszym kosztem, z iedney strony opatrywać mogły swemi dziełami wszystkie inne departamenta, a z drugiej sprowadzać od nich potrzebne do wyrabiania płody surowe. Uskutecznienie tego ważnego związku, iak się przeświadczemy, nie iest tak trudne, ażeby dla dobra powszechnego nie mogło bydź niezwłocznie przedsięwziétem.

Rząd przeszły upatrzył ten związek w połączeniu Warty z Wisłą, przez Ner i Bzurę; a chociaż zwyczaiem iego było ważyć długo proiekta wymagaiące znacznieyszych, nieco kosztów ten iednak tak znalazł korzystnym że na samo doświadczenie, czyli będzie podobnym do uskutecznienia, nie wachał się poświęcić znaczne summy. Zesłani Inżenierowie na mieysce, po kilkoletnich pracach, zważywszy całe położenie i naydrobnieysze szczegóły przyszłego dzieła, nietylko okazali zupełne podobieństwo i łatwość; ale nadto iasną rachubą dowiedli tego, że wyłożyć się maiące koszta będą niczém w porównaniu niezmiernych pożytków, iakie stąd wynikną tak dla skarbu, iako też dla bliższych i dalszych mieszkańców krain.

Rzeka Ner, która wpada do Warty, płynie w bok Łęczycy o małą tylko milę od Bzury. Wykopany w tém mieyscu kanał miernéy głębokości z dwoma sluzami, połączyłby razem trzy wspomnione rzeki, a przez Bzurę przytknąłby ie do samey Wisły. Zatem przydawszy Prosnę, Kalisz Poznań i Warszawa, bezposrzednio nieiako zbliżone do siebie, sięgałyby pośrzednio wszystkich głównych punktów kraiu, i głównych spławów zagranicznych. Naładowane statki mieyscowemi lub obcemi płodami w Poznaniu i w Kaliszu, zamiast trudnych dotąd przewozów lądowych, mogłyby tym sposobem, bez znacznych kosztów w ogromnych zapasach zawiiać wodą do Warszawy, Krakowa, Torunia, i daley, a stąd zabierać inne do Poznania, Brandeburgii, aż do Elby i Saxonii. Sukna szłyby z Poznańskiego do Krakowa, Radomia, Tykocina i Terespola, a Sól, Zelazo, Miedź, Ołów, Marmury i liczne płody potrzebne, spławiałyby się napowrót do Poznania.

Za ułatwionym odbytem i zmnieyszeniem iego kosztu, zmnieyszyłaby się zarazem cena wszelkich produktów, a fabryki kraiowe, nabieraiąc przez to znacznego wzrostu, wycisnęłyby wkrótce własną konkurrencyą szkodliwe obce. Mieszkańcy dostaiąc taniey kraiowe żelazo, sukno i sól, nie szukaliby ich w dalekich stronach zagranicznych, i nie zawiśliby w swych potrzebach od ich losu i monopoliów. Na ten czas brzegi tych spławów, które dziś leżą w smutnych pustyniach i otrętwieniu, ożywione odbytem i ludnością, zbogacone temi zyskami, iakiemi dotąd zbogacamy obcych, zakwitnęłyby wkrótce porówno z innemi w dostatki i w każdy rodzay przemysłu.

Ner biorąc swóy początek od Rzgowa, płynie około Lutomirska od wschodu ku północy, aż do wsi Zymierza; stamtąd zwracaiąc się na zachód, wpada pod Chełmnem do Warty. Brzegi iego po wiekszey części niskie, albo w niedostępnych leżą błotach, albo na coroczne wystawione zalewy, o znaczne przyprawiaią szkody bliższe i dalsze dziedziny. Całe te okolice uposażone w żyzną ziemię, obfituią w znaczne lasy, które dla trudności lub niepodobieństwa wywozu, żadnéy prawie nie maią wartości. Ze iednak rzeka ta zdatna iest do spławu okazał to kupiec Lange, który oczyściwszy własnym kosztém iego koryto, choć się nie mógł doczekać zerwania niektórych grobli, wyprowadzał niem do roku 1806. prócz innego drzewa, przeszło 3o,ooo. rynków klepek dębowych.

Do wyléwów i zabagnień przyległych równin téy rzeki, naywięcey się przykładałaią utrzymywane na niéy iazy i młyny; miedzy innemi młyn Wiktorowski, należący do Amptu Chełmińskiego, iest zarazem iedną z głównych przyczyn tego nieszczęścia, i wielką przeszkodą dla spławu. Na przełożenie i ponawiane skargi rozmaitych obywateli nadrzecznych, których maiętności niezmierne przez to ponoszą szkody, rząd przeszły dla nastąpionej tylko woyny nie uskutecznił zerwania tak tego, iako i wielu iemu podobnych szkodników.

W podobnym kierunku iak Ner, i prawie z nim równolegle od swych zrzodeł niedaleko Zgierza, płynie Bzura aż do Łęczycy, a stamtąd zwrócona ku wschodowi, wpada do Wisły naprzeciw Wyszogroda. Iey brzegi podobnie w wiekszéy części nizkie, podmakaiąc przez mil kilkanaście szerokie równiny, zamieniaią ie w nieużyteczne trzęsawiska i kempami zarosłe strugi. Tak iak na Nerze, liczne młyny i groble naywiecey się przykładaią do tych zatopów: z ich przyczyny zatamowane i wzniesione wody, przy leniwym swym biegu, zamulaiąc się co raz więcéy, zarastaią sitowiem, szuwarem i zielskiem, i grożą zupełnem zagubieniem łoża. Szkody iakie stąd dla pobliższych okolic w przyszłości wyniknąć mogą, i iakie teraz iuż niektóre ponoszą są niezrachowane; pominąwszy inne, młyn Tumski pod Łęczycą zamienia w rozległe bagna i strugi naypięknieysze równiny w ekonomii Briskiey, w gruntach Dzierzbięckich, Mętlewskich, Bogdańczyckich, Koszerowskich, Tumskich, Podgorzyckich i innych. Z iego po części przyczyny, w iesieni i na wiosnę trzeba kołować na całe mile, chcąc doiechać do Łęczycy. Inżenierowie wyrachowali, że za zniesieniem tego iednego młyna, i za wyłożeniem na wykopanie rowu około 2,000. Talarów, osuszyłoby się 2,000. morgów nayżyżnieyszych płaszczyzn na łąki, role i lasy.

Postępuiąc daley od Łęczycy do Orłowa, a stamtąd de Łowicza, wszędzie Bzura wypierana różnemi zawałami z swego łoża, albo niewysychaiące formuie bagna, albo na wiosnę sięga zalewem opodal uprawne równiny. Te szkody tém są nieznośnieysze, że pochodzą, z saméy winy ludzkiéy; dla prywatnych zysków, kilku nadrzecznych właścicieli niszczy sąsiadów dziedziny, a kray pozbawia walnego zrzódła dochodu. Miedzy innemi zanoszone skargi P. Brochockiego do kamery niegdyś Warszawskiéy dowodzą, że młyny Zakrzewski, Sobocki i Łowicki, toż iazy w Kępadłach, Gosławicach, Woli Zakrzewskiey i Sobotce, wstrzymuiąc wody tey rzeki do połowy czerwca, zatapiaią całe pola, pastwiska i łąki należące do Dóbr Orłowskich.

Na dowód, że Bzura w całey téy przestrzeni niezmierne czyni szkody, iedynie z przyczyny młynów, służyć tu może proźba podana do Króla Pruskiego w roku 1805. przrez wszystkich nadrzecznych obywatelów powiatu Orłowskiego, w którey wyrażaią miedzy innemi "Dla wstrzymanego odpływu przez młyny, zarasta koryto Bzury zielskiem i szuwarem, a ztąd rozlane wody tak niszczą nasze łąki, pastwiska i role uprawne, że nietylko co rok traciemy kilka tysięcy fur siana, ale ieszcze i to, które zbierać możemy, wystawione iest na zepsucie, a zasiewy na ustawiczne zniweczenie, Bydło nasze, używaiąc zatęchłych pastwisk, zgniłych wód i szkodliwych roślin, wystawione na mnóstwo zwyczayne przy błotach owadów, podpada ustawicznym pomorom. Dodać i to musiemy, że chociaż nam się uda zebrać nasze siana, tego dla kawaleryi W. K. Mci przyiąć nie chcą, i musiemy na furaże z wielkim kosztem i zniszczeniem gospodarstwa szukać, i zakupować wypadłą ilość w dalekich okolicach. Żeby temu nieszczęściu zrobić koniec, nie masz sposobu, tylko przez wyprowadzenie rowów z tych strug nadać spadek wodom; ale to dopóty uskutecznionym bydź nie może, dopóki spływ Bzury przez młyny i groble, będzie zatamowany. W troskliwości swoiey o dobro kraiu racz W. K. Mć inaczey kazać urządzić te młyny, i w potrzebie zmusić, stosownie do prawa tych obywateli, którzyby się od tego chwalebnego urządzenia wyłamywali. Wszystkie nasze usiłowania, końcem osuszenia własnych gruntów przez rowy, dopóty będą daremne, dopóki Bzura od Łęczycy aż do Łowicza nie będzie miała otworzonego koryta.

Przez tak zbawienne urządzenie, nie tylko W. K. Mć oddalisz szkodliwy odchód bydła, ale też zrobisz wiele dobra dla kraiu, przez przyczynienie łąk, pastwisk i chodowania bydła i t. d. w Orłowie d. 3o. Sierpnia 1805. (podpisano) Sokolowski Byszewski Wodziński i t. d."

Od Łęczycy do Łowicza, prócz mnogich stawów, wylewa się do Bzury z prawego brzegu ośm rzeczek, miedzy temi znacznieysze są: Moscienica, Brzezinka, Skierniewka i Rawka. Z lewego brzegu wpada Ochnia i tak zwana struga. Rzeczki te, nie maiąc prawie żadnego spadku dla szeroko rozlanych, i po większey części stoiacych wód Bzury, zatapiaią podobnie wszystkie równiny swych brzegów. Wiele mil kwadratowych z tey przyczyny, albo okryte są błotami, albo wystawione na ustawiczne zalewy. Gdyby w niektórych mieyscach sama natura nie była utworzyła pagórków, całe okolice leżałyby tam dotąd bez osad i przystępu. Tak miedzy innemi wsie Swiące, Szczudłów i Otolice stoią iak na wyspach, otoczone zewsząd zatopami.

Od Łowicza aż do Wisły brzegi Bzury już są wyniosleysze, i wody iey płynąc porządnieyszem korytem, nie są ani tak płytkie, ani tak szkodliwe, iak wyżey. Dwie tylko cieśniny, miedzy Tokarami i Tyczynogą, toż pod Zukowem, gdzie mianowicie kry zwyczayniey się zapieraią, zrządzaią często znaczne szkody w pobliższych gruntach.

Od Bzury pod Łęczycą, ku zachodowi ciągną się obszerne równiny, które dla słabego spadku wód zewsząd podmakane, zamieniły się w niewysychaiące błota. Rów obléwaiący fortecę Łęczycką, prowadzi wodę Bzury przez srzodek tych błot o milę pod Wichrów, i tam łącząc się z strumieniem Paskrzą, płynie do bliskiego Neru, który szerokiem iuż korytem wylewa się pod Chełmnem do Warty.

Tu właśnie rząd przeszły zamyślał uskutecznić wielkie dzieło połączenia Wisły z Wartą; iakoż wszystko w tém mieyscu wzywało go do tak chwalebnego przedsięwzięcia: sposobne położenie, mierne koszta, odkrycie naypiękniéyszych równin i ułatwienie odbytu niewyczerpanym zrzódłom mieyscowych bogactw natury, ukazywały mu pożytki przeważaiące naywieksze ofiary. Leniwy spadek wód rowem od Bzury do Paskrzy, a stąd do Neru ukazywał widocznie małą różnicę wzaiemnéy tych rzek wysokości. Wykopanie zaś kanału tą niziną, na 2499. prętów długości, od Neru pod Łęką aż do Łęczycy, podług ścisłéy rachuby Inżenierow nie miało, ani znaleść żadney trudności, ani kosztować wiecéy, iak 20,337. Tal: i 8. dgr. Ten krótki przekop miał połączyć razem cztery znaczne rzeki, które w różnych kierunkach od swych zrzodeł, siegałyby nayodlegleyszych posad kraiu.

Dostatek wód wszystkich tych rzek, i sposobność zasilenia ich licznemi ieszcze wodami strumieni i stawów pobocznych, przekonała Inżenierów, że za zniesieniem niektórych zawad, za sprostowaniem koryt, za wykopaniem gdzieniegdzie rowów, i za wystawieniem mieyscami sluz, mogą tędy z łatwością bydź spławiane statki wyrownywaiące naywiększym statkom Odry. W tym widoku, obrachowawszy aż do naydrobniéyszych, wszelkie wydatki na chędożenie Warty, od Konina do Chełmna, a stąd koszta przekopów, grobel, upustów, mostów, rowów pobocznych i t. d. do Łenki na Nerze, daley na Bzurze od Łęczycy aż do samey Wisły, uproiektowali wystawienie 2. sluz na kanale, a 12. w rozmaitych odległościach na Bzurze. Za pomocą tych ostatnich nie tylko zapewnić się miał nazawsze kierunek wody, ale nadto w każdey potrzebie miał się ochraniać nadmierny iéy ubytek. Za wezbraniem porządnie opuszczane, nie wylewałyby z swych brzegów, a wsrzód suszy, zatamowany odpływ, zapewniałby potrzebny ich zapas do znoszenia statków.

Dla uwiecznienia tego dzieła, i uwolnienia skarbu od ponawiania wydatków na przyszłość, Kommissarze Rządowi w swoich proiektach nie oglądali się na żadne oszczędności; do kosztownego oblania fortecy Łęczyckiey, do wykopania kilku ogromnych ustępów maiących służyć, albo na zasilenie w potrzebie koryta wodami, albo na przyięcie kry i przepełnień; do znacznego portu pod Łęczycą , do licznych domów przy sluzach i szop murowanych, do mnóstwa rowów osuszaiących, do mostów, scieszek i upustów, nareszcie do choynych wszędzie bonifikacyi za młyny i kawałki gruntu, wnieśli w anszlagach swoich, ażeby wszystkie sluzy massowo murowane były częścią z cegły, częścią z kamienia łupanego pod Morzysławiem blisko Konina.

Tym sposobem to dzieło, które w iedney części Lange, kupiec z Marchii, chciał własnym kosztem uskutecznić, byleby mu wyłączne na lat 10. dano prawo wyprowadzania zakupowanego w tey okolicy drzewa, w anszlagach Inżenierów podniesione zostało do 1,200,000 Talarów. Do téy iednak summy należały iuż wydatki na 14. sluz murowanych, z których każda podług ich rachuby, miała kosztować do 33,ooo Tal: awszystkie 462,000; daley wydatki na sprostowanie, chędożenie i osuszenie wielkich strug Warty od Konina do Chełmna, wynoszące do 25,938. tal. co iuż w nieiakiey części, przed zmianą rządu uskutecznioném zostało.

Kto zna, ile sami officyaliśći pożytkować umieli na podobnych anszlagach, ile każdy robotnik i kontraktuiący znaydował zysku dla siebie w czynnościach ze skarbem, i iak ten z strony obywateli mało pospolicie znaydował wsparcia i gorliwości, łatwo uwierzy, że inaczey za połowę wyrachowanéy summy całe to dzieło mogłoby bydź uskutecznione. Na dowód, iak daleko przesadzano miarę; słusznych nagród za ustąpienie dla dobra powszechnego swych praw, wspomnę tu, że między innemi ieden właściciel, za nikczemny budynek młyna nad Nerem, podał się z 18,000. tal: do bonifikacyi, pod czas, gdy znaiacy się na rzeczy przeświadczeni byli, że tak z wartości, iako i z dochodów ledwieby mu się należało kilka tysięcy.

Pominąwszy niezrachowane pożytki z względu na handel i ułatwienie odbytu płodów wewnętrznych, obywatele czuią dziś mocniéy, aniżeli kiedykolwiek, że każde przedsięwzięcie, zmierzaiące do ulepszenia stanu kraiowego, iest iedynie dla nich samych i dla dobra oyczyzny. Dopóki widzieli, że ich zmuszano do dzielenia własnego szczęścia i przysposobionych przemysłem dostatków z obcemi kraiami; że bogactwa ich wyślizgały się codzień na wsparcie tych, którzy albo ich wcale nie obchodzili, albo im byli nieżyczliwemi, dopóty mogli mieć iakikolwiek pozór do oboiętności względem dobra pospolitego. Lecz dziś, gdzie przy zapewnionéy samowładności, nikt obcy Polakowi z własney ziemi nie zbiera żniwa; gdzie to tylko, co mu się spodoba, i kiedy zechce ustępuie drugiemu, inny zupełnie duch go ożywia. Jeźli odkryciem nowych zrzódeł przyczyni dochodów swey oyczyznie, pewny iest, że te nie będą obracane ani na przepych obcych mieszkańców,ani na zabezpieczenie losu krain dalekich od granic iego ziemi. W takowém przekonaniu każde przedsięwzięcie rządu, zmierzaiace do dobra kraiu, tém mocniéy i gorliwiéy zapewne wspierać będzie, im wiecéy kocha swoię niepodległość, i niewatpliwe dla siebie pożytki.

Usposobienie rzek w kraiu naszym do spławów i żeglugi na chwilę nie powinno bydź odwlekane, albowiem wszystko nam dowodzi, że teraźnieysze położenie lądu iest przypadkową chorobą, która się koniecznie i wkrótce skończyć musi; a skoro ta minie, wszystko na nowo razem ożywione, w samym handlu spiesznie goić będzie dotąd ponoszone rany. Przez długi czas wygłodzone kraie, z chciwością cisnąć się będą po obfite nasze płody, i prędko nam potrafią nagrodzić dawne straty, byleśmy tylko mieli sposobność dostawiać ich z łatwością pod rękę. Zatem największe ofiary, iakiebyśmy teraz na otworzenie dróg sprawnych wyłożyć mogli, nie tylko nam się powrócą z zyskiem, ale nadto zbogacą kray na wszystkie porówno strony. 

Z względu na oczyszczenie i zamienienie w żyzne pola i łąki naypięknieyszych rownin, które dotąd leżą w nieużytecznych błotach, nie będą się także obywatelom wydawały ciężkiemi żadne ofiary i prace podięte dla otworzenia spławów wewnętrznych. To, co na ten koniec poswięcićby mogli, iest niczem w stosunku do pożytków, iakie sobie tym sposobem zapewnią. Raz odważony kapitał i roboty uwolnią ich na zawsze od ustawicznych spustoszeń, od nieprzyiemności i zawad tamuiących rozwinienie ich przemysłu. Jaką pociechę uczuie właściciel w téy chwili, kiedy będzie mógł patrzyć na buyne plony, na milionem wonieiących kwiatów ustroione łąki, na liczne trzody rozposcieraiace się tam, gdzie przedtem w niedostępnych bagnach same tylko gnieździło się robactwo, gdzie zaraźliwe wyziewy truły naokoło ludzi i trzody. Wioska iego z ponuréy i nieprzystępnéy, uprzyiemniona niewyczerpanemi wdziękami natury, podniesie się do wyższey wartości, a mieszkańcy iéy i zwierzęta, oddychaiąc zdrowem powietrzem, żywiąc się lepszym pokarmem, nabiorą czerstwości, i rozmnożą się w dwóynasób.

Rady Departamentowe i powiatowe, których światłu i gorliwości zostawiono robić wnioski do pożytecznych ulepszeń stanu wewnętrznego, nie zaniedbaią pewnie zwrócić baczności, tak rządu, iako i współ obywateli na te, które ogólniey dotykaią kray cały. Oni zbliska widzą naylepiéy, czego ieszcze gdzie brakuie, iakie są zrzodła mogące przysporzyć dochodów, iakie śrzodki do ich upłodnienia; im zostawione iest obmyślanie sposobów do rozkrzewienia ekonomii i przemysłu wewnętrznego. Zadne uwagi wstrzymywać ich tam nie powinny, gdzie idzie o pomnożenie funduszów kraiu; milion kapitału nie uboży, ale zbogaca wydaiącego, kiedy mu się w krótkim czasie wraca z lichwą. W ten czas gdy każda okolica i kray cały należycie zostanie upłodniony do wydawania dochodów, iedna część nie będzie, tak iak dotąd, przymuszona dźwigać ciężarów za drugą; wszystkie porówno zamożne w dochody, porówno będą mogły bydź taxowane w rozkładach podatków, i te na wszystkie w miarę rozrzucone, nie obarczą żadnéy.

Chcąc się opatrzyć w owoc, trzeba wprzódy szczépić drzewo, chcąc zbierać żniwo, trzeba pierwéy uprawić tę ziemię, która ie ma wydadź. Na nieszczęście! ta wielka prawda dotychczas rzadko gdzie należycie była ważona; i rządy i ludzie, spuszczaiąc ią nayczęściéy z oczu, drogo przypłacali swoią niebaczność. Zaniedbuiąc upładzać swych źrzódeł natury, iedne pospolicie ssali dopóty, dopóki ich zeszczętem nie wysuszyli, a gdy im iuż potrzeba i głód dokuczał, rzucali się na drugie, które po słabym zasiłku, predzéy ieszcze niknęły, niż pierwsze. Ta nierozwaga nayczęściey ich przywiodła do tego, że przy niezliczonych zrzodłach dostatku, uyrzeli się na końcu w ubostwie, nędzy i bankructwie.

Takowych błędów i ostateczności tém mniéy w kraiu naszym lękać się teraz powinniśmy, że sami czuwamy nad własnem dobrem. Mądry twórca Konstytucyi, nadał władzę rządzenia iednemu, a staranie o ulepszenie losu powszechnego, zostawił wszystkim. Oycowska troskliwość o dobro kraiu naylepszego Monarchy wesprze wszędzie chwalebne zamiary Rad Departamentowych, a niezmordowane prace światłego Ministra Spraw Wewnętrznych uprzątną wszelkie trudności, któreby przechodziły ich siły. Z strony obywateli doznaią zapewne téy samey gorliwości, iaka ich zawsze znamienuie tam, gdzie mogą okazać szczere przywiązanie do Oyczyzny.

[str. 31-46]

Strona główna