Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycznym opisana

przez Michała Balińskiego i Tymoteusza Lipińskiego. Nakładem S. Orgelbranda. Tom I. Warszawa 1843.

Łowicz

Łowicz nad Bzurą, w Pow. Sochaczewskim. Pierwotnie Łowisko, otrzymać miał nazwę odłowów, w otaczających lasach odprawianych; inni zaś wywodzą nazwisko od łowienia ryb, co może być prawdopodobnem, gdy miasto ma za herb ptaka pelikana, rybami żyjącego. Kronikarze nasi utrzymują: iż Konrad kg. Maz. nagradzając stracenie Jana Czapli Scholastyka Płock., nadał Archidyecezyi Gniez. 1239 r. wieś Łowicz z przyległemu puszczami. Naruszewicz zaś wyraża: znajdujemy wyższe przywileje już wzmiankujące o Łowiczu, należącym do arcybiskupstwa. Bulla Innocentego II potwierdzająca 1136 r. fundacyą Gniezn., wyraźnie mówi: item Lowicz cum decimis et villis. Przywilej tez Leszka Białego i innych książąt, obecuje Arcybis. quod per Lowicz non transibimus. — Arcyb. Jarosław Skotnicki wystawiwszy zamek, wyniósł wieś Łowicz do rzędu miast około 1355 r. Ziemowit ks. całego Mazowsza, przywilejem 1359r. udzielonym temuż Arcyb., nadaje wielkie swobody miastu, jakoteż i całej majętności ( Łowickiej, zastrzegając: ażeby Arcyb. ustąpił mu wieś Miedwiewicze, a nadto aby wnosił corocznie do skarbcu w Sochaczewie na święto obrzezania, grzywnę złota, jako znak uznanej zwierzchności (in signum dominii). Odtąd Arcyb. w okręgu tym, władzę najwyższą, jako udzielni książęta piastowali, tak dalece: iż szlachta bez appelacyi do króla, ulegała ich wyrokom. Nabrali więcej znaczenia, kiedy Kazimierz IV uwolnił 1463 r. Arcyb. Jana ze Sprowy i jego następców, od opłaty grzywny złota. Prymasi z upodobaniem tu przemieszkując z licznym dworem, przyczyniali się do wzrostu i pomyślności miasta; sławny Jan Łaski na początku 16 wieku, żydów stąd rugował i surowemi obwarował prawami, aby nadal nie osiadali. Mik. Dzierzgowski złożył synod prowincyalny 1556 r. pod przewodnictwem Nuncyusza Aloiz. Lippomani. Jakób Uchański zwoływa po zgonie Zyg. Aug. 1572 r. zjazd Wielkopolanów, stanowiąc zbawienne urządzenia tyczące się porządku w kraju, bespieczeństwa i obrony. Tenże, pragnąc poprzeć wybranie Ces. Maxymiliana II, naznacza tu zjazd na ostatni lutego 1576 r. i wyprawia gońca do Cesarza, aby nie zwlekał przybycia do kraju. — Stef. Batory nawiedził 1583 r. Prymasa Karnkowskiego i przez kilka dni pobytu okazale był podejmowany. Niemniej wystawnie przyjmował Waw. Gębicki, wrcającego 1623 r. z Gdańska, Zygmunta III z żoną. — Jan Kazimierz chroniąc się przed morową zarazą, przemieszkiwał w Łowiczu 1652 r. z całym dworem. Współczesny Rudawski, opisuje: iż miasto obfitujące we wszelkie potrzeby do życia, ma piękne budynki i roskosznemi ozdobione ogrody. Nie przepomniał też wspomnieć o osobliwości miejscowej: iż na przyległych gruntach, zjawia się od dawna ptastwo, większe nieco od wróbla, śniegułami zwane, nieznane w innych częściach Polski, a które odlatują z końcem zimy. — Szwedzi opanowawszy miasto 1655r., znacznie zamek uszkodzili, a mieszkańców srodze uciskali. Prymas Mik. Prażmowski, zasłaniając się przeciw wyrokom konfed. Gołąbskiej, zwołał tu zjazd 1672 r., gdzie Jan Sobieski Het. W. K., Wtwa Pruskie i Litwa, ułożyły punkta i zażalenia swoje, poprzysiągłszy popierać je mocą oręża. — Prymas Mich. Radziejowski, obstając za elekcyą ks. de Conti, przebywał tu na czele związkowych; nakoniec po długich układach, za pośrednictwem Nuncyusza Paulucci i posła brandenb. barona Hoverbek, uznaje w maju 1698 r. Augusta II królem. — W różnych epokach odbyło się w Łowiczu siedm synodów dyecezyi Gniez.; ostatni przypadł 1720 r. Uchwała sejmu 1764 r. wyraża: "pomnażając prerogatywy Prymacyalne, pozwalamy X. Prymasowi i następcom Jego, w grodzie Łowickim, tranzakcye wszelkie doczesne i wieczne w interessach Prymasów jakimkolwiek sposobem tyczących się, czynić i zapisywać, które tej wagi i trwałości, jakby przed xięgami ziems lub grodz, zeznane mieć chcemy" — Otwarcie grodu i ufundowanie juryzdykcyi starościńskiej, odbyło się na zamku 13 stycznia 1766 r. — Pożar 1794r. znaczną część miasta pochłonął. Nie poślednim jest zaszczytem miasta, urodzenie 3 uczonych mężów, znanych ze swych dzieł i za granicą. Cypryan, lekarz, filozof i nauczyciel w Akad. krak.; Felix lekarz na dworze Ces. Karola V; Szymon nadworny lekarz Prymasa Krzyckiego. Wszyscy trzej pisali się z Łowicza i żyli za Zygmunta I. R. 1566 Stan. Murmelius miał prassę drukarską, lecz ta krótko istniała, aż dopiero 1760 r. Prymas Wład. Łubieński, stałą zaprowadził drukarnią. — Na sławne jarmarki tutejsze, przybywali z Norymbergi kupcy z towarami, a mieszczanie cieszyli się dobrym bytem i zamożnością. Gmachy zamkowe, składające się z wyższego i niższego zamku, w znacznej części pozostały; napisy świadczyły: kto je zbudował, przerobił i ozdób przyczynił. Mur, palisady i rowy wodą napełnione otaczały do koła, wjeżdżano zaś po długim moście. Odwieczny zamek, a raczej dwór książąt Maz., pospolicie Kupus zwany, stał w rynku przy kollegiacie. W późniejszych czasach przeznaczony na skład soli i trunków, następnie na odwach, za rządu zaś pruskiego zupełnie rozebrany został. Kościół paraf, około 1100 r. fundowany, wyniesiony został 1433 r. na kollegiatę, noszącą tytuł: lnsignis Collegiata. Ozdobiona mnóstwem marmurowych grobowców, zawiera zwłoki dziesięciu Prymasów. Pod opieką i dozorem kapituły zostaje szpital, dom dla wysłużonych księży, konwikt ś. Leonarda czyli mons pietatis, gdzie 13 tak zwanych Bartoszków, pobiera nauki. Inne świątynie: Dominikanów, Bernardynów, Bonifratrów, Bernardynek, Pijarów (kollegium i szkoły), którym Wojciech Zimny włościanin z Bobrownik, funduje 1672 r. murowany kościoł dotąd niedokończony; Missyonarzy, zaś osadza 1689 r. Prymas Michał Radziejowski. Odległej sięgają starożytności koś. ś. Ducha i ś. Jana. [str. 572-576]

Skierniewice

Skierniewice w Pow. Rawskim, dawniej Skwierniewice, nad Łupią czyli Skierniewką. Wiejska ta pierwotnie posiadłość, należała do dóbr stołowych Arcyb. Gniez. — Ziemowit ks. całego Mazowsza, zjechawszy ta 1359 r., nadaje obecnemu Arcyb. Jarosławowi Bogorii wielkie swobody dla całej majętności Łowickiej. W bliskości leżącą wieś Damba, zamieniwszy na miasto Arcyb. Jan Odrowąż, wyjednał u Kazimierza IV przywilej 1463 r. potwierdzający lokacyą pod nazwiskiem Sqyrnjewycze: Zygmunt 1. przyczynia 1509 r. niektóre swobody mieszczanom de Sqwirnyewycze. Pod okiem i przy opiece Arcypasterzy, nabrała nowa osada należytego wzrostu; Zgigniew Oleśnicki wymurował około 1490 r. kościół, a Jan Przerębski założywszy szkoły, wezwał około 1560 r. na rządcę i nauczyciela, Benedykta Herbesta, słynącego wymową, dokładną znajomością łaciny i greczyzny. Prymas Wojciech Baranowski, za Zygm. III żyjący, rozpoczął budowę pałacu, którą ukończył jego następca Waw. Gembicki. Uchwała sejmu 1641 r. wyraża: "za proźbą posłów ziemskich Wtwa Raws., jarmarki wszelakiemi towarami, takie końmi i dobytkami, 4 razy do roku w mieście Skierniewicach postanawiamy" — W czasie morowej zarazy, przemieszkiwał tu Jan Kazimierz we wrześniu 1652 r.; lecz gdy i tam zaraza doszła, przeniósł się do Łowicza. Zakończyli tu życie Prymasi: Henryk Firlej 1626 r., Stan. Szembek 1721 r. i Adam Komorowski 1759 r. Co do powierzchowności miasta najwięcej przyczynił się Prym. Ant. Ostrowski, który pałac i ogród najpiękniej przekształcił, ozdobny koś. wystawił, gdzie też serce jego złożone zostało; zmarł bowiem w Paryżu 26 sierpnia 1784 r. — Miasto osiadłe sukiennikami i przez samych chrześcian zamieszkałe. [str. 564-565]

Arkadya

Arkadya, w Pow. Sochaczewskim. Między Łowiczem a Nieborowem, leży sławny ogród Arkadya zwany. Miejsce to nad Skierniewką, na piasczystej płasczyznie, nędzną było wioską Łupia zwaną, do kapituły łowickiej należącą. Nabył ją 1777 r. przez zamianę Michał ks. Radziwiłł kaszt. Wileński, od Ant. Ostrowskiego arcyb. gniezn. za wieś Jasionnę. Roku zaraz następnego, rozpoczęła Helena z Przeździeckich, małżonka wspomnionego księcia, w ochrzczonej przez siebie wiosce, fantastyczne tworzyć dzieło i uwzięła się, ażeby z opuszczonego od natury zakąta, zrobić ułomek owej greckiej krainy, tak opiewanej przez poetów dla piękności położeń, żyzności pastwisk i szczęścia mieszkańców. Naprzeciw ubogich chat włościan, znaczną zajmuje przestrzeń ogród arkadyjski, w mistycznoromantycznym guście. Znajdujący się w nim domek wiejski, niepojętą jest mieszaniną prostoty i wspaniałości, wiejskości i przepychu; świątynia Dyanny o 6 kolumnach jonickiego porządku, mnóstwo zawiera ciekawych i rzadkich przedmiotów; rozwaliny jakiejś greckiej budowli, mieszczą w sobie skarby dla artystów: popiersia, wazony, kolumny, nagrobki, płaskorzeźby. Cyrk rzymski i amfiteatr na wzór istniejącego dotąd w Wicencyi zbudowany i najdokładniej wykonany, zrobiony jest z rodzaju rudy żelaznej w okolicach Łowicza kopanej, która doskonale ma naśladować kamień, przez starożytnych do budowli używany. Śmiały łuk w stylu greckim, tak dobrze jest sporządzony, że zdaje się nosić ślady wieków; służy oraz za ramy pięknemu obrazowi, za nim bowiem widać świątynię, wodę, drzewa. (1)
1) Dokładne, pełne dowabu opisanie Arkadyi, znakomitej autorki piórem, znajduje się w N. 57 Rozrywek dla dzieci. [str. 576-577]

Nieborów

Nieborów, w Pow. Mszczonowskim. Wieś ta dokoła borami otoczona, należała w 15 wieku do rodziny Niemierzów, którzy się z Nieborowa pisali i przyczynili się do uposażenia istniejącego tamże kościoła. Przy końcu 16 wieku, właścicielem tej majętności był Jan Tarnowski herbu Rolicz, Podkom. Ziemi Sochacz., a około 1636 r. Marcin Nieborowski Podkom. Sochacz., następnie zaś jego synowie. Skupiwszy od nich różne części tych dóbr, między 1690 a 96 r. głośny w dziejach naszych Prymas Michał-Radziejowski, wymurował piękny pałac, roku zaś 1697 odprzedał Nieborów Jerzemu Hipol. Towiańskiemu kasz. Łęczyck. Syn jego Krysztof Mikołaj Podczaszy K., sprzedaje 1723 r. szwagrowi swemu Jak. Alex. Lubomirskiemu Kuchmistrzowi K. i żonie jego Pryderyce Karolinie Vicedom de Ecsstedt; ci zaś zbywają ten majątek 1736 r. Stan: Łochockiemu kaszt. Dobrzyńs., który wiele do upięknienia Nieborowa przyłożył się. Od jego syna Jana Józefa Ssty Osieckiego i Błońskiego, nabywa 1766 r. Michał Kazim. Ogiński Wda Wil., następnie Het. W. L., którego kilkakrotnie zaszczycił nawiedzinami Stan. August. Po tak częstem przechodzeniu z rąk do rąk, kupuje nakoniec włość tę 1774 r. Michał ks. Radziwiłł naówczas Miecznik L. Pałac zawiera troskliwie nagromadzone w znacznej ilości arcydzieła malarstwa, zamożny księgozbiór i wielce szacowne rękopisy. (1)
1) Wiadomość o posiadaczach Nieborowa, z obszernemi szczegółami dotyczącemi się wzmiankowanych rodzin, łaskawie nadesłał nam, Leon hr. Rzyszczewski. [str. 577]

Miedniewice

Miedniewice, wieś nad Suchą Strugą, w Pow. Mszczonowskim, między Bolemowem a Wiskitkami. (1) Gdy na sosze w stodole kmiecia Jakóba Trojańczyka objawił się 1675 r. obraz Boga Rodzicy, dziedzic włości Mik. Grudziński Ssta Gołubski, wystawił na miejscu stodoły 1676 r. kościół drewniany, a następnie zbudował pomieszkanie dla ks. Reformatów, których uroczyście wprowadził Mik. Popławski bis. Inflantski i Piltyński 1686 r. Pomieniony fundator, zaczął w lat kilka nowy murować klasztor, który dokończony został przez jego małżonkę Lukrecyą z ks. Radziwiłłów 1705 r. — Zakonnicy zaś, zasileni hojnemi składkami, wymurowali świątynią; poświęcił ją 1755 r. Prymas Adam Ig. Komorowski. Mnóstwo ludzi z odległych nawet okolić, nawiedzało miejsce to cudami słynące; po nadejściu zezwolenia z Rzymu, Ign. Krasicki bis. Warmiński, przy pomocy Józ. Jęd. Załuskiego bis. Kijows., ukoronował wizerunek Matki Zbawiciela d. 7 czerwca 1767 r. — Nakładem dziedziczki Barbary z Duninów ks. Sanguszkowej Marsz. W. Ł., obchodzono 1786 r. z wielką uroczystością zakończenie wieku od wprowadzenia tu zakonnego zgromadzenia. Zaczęte nabożeństwo w wigilią Zielonych S., trwało przez dni cztery, przy natłoku kilkunastu tysięcy ludu; wieczorami jaśniały przezrocza, godła i cyfry u bramy tryumfalnej, puszczano sztuczne ognie przy wystrzałach z dział artyl. koronnej. [str. 581-582]

Iłów

Iłów, w Pow. Gombińskim. Alexander król, przywilejem 1506 r. pozwala Felixowi i Prokopowi Radzanowskim, synom Jana Stolnika płockiego, zamienić wieś ich dziedziczną Gylow w Ziemi Gostyńskiej leżącą, na miasto t. n.; przenosi z prawa pols. na niem. czyli chełmińskie, usuwając wszelkie przeciwne temuż prawa i zwyczaje powszechne. Mieszkańcy odtąd nie przed Wojewodą, Kaszt., Sstą i t. p. w sprawach stawać mają, lecz li tylko przed Wojtem swoim, ten zaś do dziedziów ma się odwoływać. Dla rychlejszego wzrostu, stanowi monarcha targ w sobotę i 4 jarmarki do roku: w poniedziałek po przewod, niedz., na 10000 męczenników żołnierzów, na ś. Jadwigę i w poniedziałek przed niedz. starozapustną. — W późniejszych z tegoż wieku nadanich, zwane jest llow. Na początku 17 wieku należało do Noskowskich, następnie zaś stało się własnością Dąbskich. Małe, z drzewa zabudowane miasteczko z koś. paraf. [str. 592]

Strona główna