Opis starożytnéy Polski,

przez Tomasza Swięckiego Mecenasa przy Naywyższym Sądzie Królestwa Polskiego, Podlasianina. 
Tom pierwszy. Z Kopersztychem, w Warszawie 1816. 
Nakładem i Drukiem Zawadzkiego i Węckiego Jego Królewskiéj Mości Nadwornych Drukarzy i Księgarzy.

 

Łowicz, stołeczne Xięstwa Łowickiego miasto, Arcy-Biskupom Gnieźnieńskim przez Konrada I. Xiążęcia Mazowieckiego nadgradzaiącego stracenie Czapli Kujawskiego i Płockiego Scholastyka 1240 roku nadane z władzą naywyższą udzielną, tak dalece, iż szlachta w obrębie tego Xięstwa mieszkaiąca bez wszelkiéy do Krola appelacyi onéy ulegała. Ozdobione to miasto zamkiem niegdyś rezydencyonalnym Prymasów Królestwa Polskiego, Kollegiatą wspaniałą, kościołem i klasztorem Xięży Piiarów, także Xięży Dominikanów i innemi. Jarmarki tu sławne corocznie odbywaią się na polach tutyeyszych, pokazuią się w wielości ptaki śnieguły nazywane, podług świadectwa Kromera i Starowolskiego w innych mieyscach w Polscze niewidziane, Ładowski w historyi Królestwa Polskiego iest tego zdania, że ten ptak iest obywatelem Laponii, zkąd dla wielkiego zimna ulatuje do Inflant, a u nas czasem wielkiemi stadami nie tylko pod Łowiczem ale w Warmii i około Pucka pokazuie się. W tym mieyscu wiele synodów i zjazdów z powodu mieszkania Prymasów odprawiło się, 1655 roku Szwedzi to miasto opanowali. Roku 1656 Polacy Szwedów tu znacznie porazili.

Nieborów, dawne gniazdo familii Nieborowskich, od lat kilkudziesiąt dziedzictwo Xiążąt Radziwiłłów ozdobione obszernym Pałacem wewnątrz rzadki zbiór obrazów maiącym. Ogród równie iako mieysce zwane Arkadya w bliskości położone godne są zwiedzenia podróżnego, niemniéy i kaplica tam będąca budowy Gotyckiéy.

Skierniewice, pałacem ozdobnym Prymasów iuż za Starowolskiego sławne. Niesiecki powiada że Jan z Sprowy Odrowąż Arcy-Biskup Gnieźnieński około 1454 roku na mieyscu wsi Daruba, to miasto założył.

[str. 307-308].

Strona główna